2015Przetargi

Zmiana zapytania ofertowego

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
Nawodzice 92
27-640 Klimontów

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
w związku z realizacją projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
nr umowy 19/SPPW/III/2015/NGO
zwraca się z zapytaniem ofertowym

Uzupełnienie
Zapytania ofertowego nr 2/2015

Punkt III otrzymuje brzmienie

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Opracowanie, skład i druk monografii wraz z płyta CD
  Dane techniczne monografii:
  – nakład: 500 egz. Publikacji + 500 egz. płyty CD
  – wymiary 21×14,8 cm,
  – biało – czarny i pełen kolor,
  – papier kreda mat 150 gram
  – 80 stron
  – okładka karton 250 gram + folia
  Publikacja książkowa – nakład 500 egzemplarzy.
  Publikacja kolorowa, w formacie A5 w miękkiej oprawie.

Punkt XI otrzymuje brzmienie

 1. DODATKOWE INFORMACJE
  Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem zamawiającego o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

DANE OSOBY DO KONTAKTU
Danuta Potocka
tel. do kontaktu 158661006, 158661100

Zaktualizowane załączniki