AktualnościOgłoszenia

Zmiany w ustawie Prawo wodne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W związku z powyższymi przepisami, nałożony został na Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej Gminy Klimontów.

W związku z tym, zwracam się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Klimontów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go niezwłocznie do Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie w terminie do 30.04.2023 r.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać: w Urzędzie Gminy Klimontów, ze strony klimontow.pl, u pracowników ZGKiM w Klimontowie.

Przypomina się również, że usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.