Deklaracja dostępności

Gmina Klimontów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej klimontow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak mapy serwisu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Sajecki, [admin@klimontow.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158661100, 158661006. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie:
  • ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  • ul. Krakowska 15, 27-640 Klimontów
 2. Budynek, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie:
  • nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Główne wejście budynku (2) posiada schody i podjazd dla wózków inwalidzkich.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 6. W budynkach nie ma windy.
 7. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku (2).
 8. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (Plac Jana Pawła II).
 9. Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.
 10. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynkach nie ma zabezpieczeń bramkowych.
 12. W budynkach nie ma oznaczenia w alfabecie Braille’a/oznaczenia kontrastowe lub w druku dla osób niepełnosprawnych.
 13. Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Wersja mobilna serwisu

Stronę internetową można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu