Formularze urzędowe

Działalność gospodarcza
Ikona
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Ikona
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Załączniki do wniosku dostępne są na stronie https://prod.ceidg.gov.pl

  Ewidencja ludności
  Ikona
  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Ikona
  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Ikona
  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Ikona
  Wniosek o spis do rejestru wyborców w części A
  Ikona
  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
  Ikona
  Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego
  Ikona
  Zgłoszenie zameldowanie na pobyt czasowy
  Ikona
  Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu stałego
  Ikona
  Zgłoszenie zameldowanie na pobyt stały
   Podatki
   Ikona
   Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu/stanie zaległości
   Ikona
   Podanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
   Ikona
   Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
   Ikona
   Deklaracja na podatek od środków transportowych
   Ikona
   Deklaracja na podatek od nieruchomości
   Ikona
   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
   Ikona
   Deklaracja na podatek rolny
   Ikona
   Informacja w sprawie podatku rolnego
   Ikona
   Deklaracja na podatek leśny
   Ikona
   Informacja w sprawie podatku leśnego
    USC
    Ikona
    Wniosek o wydanie dowodu osobistego
    Ikona
    Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
     Inwestycje
     Ikona
     Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
     Ikona
     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy
      Gospodarka gruntami
      Ikona
      Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
      Ikona
      Wniosek o wydanie zaświadczenie dot. MPZP
      Ikona
      Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji
      Ikona
      Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej
       Środowisko i rolnictwo
       Ikona
       Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
       Ikona
       Opłata retencyjna - oświadczenie
       Ikona
       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
       Ikona
       Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym
       Ikona
       Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa
        Deklaracje śmieciowe
        Ikona
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza)
        Ikona
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

         Nie możesz otworzyć plików kliknij -> tutaj
         Ustawa o opłacie skarbowej