Formularze urzędowe

Działalność gospodarcza
Ikona

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Ikona

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Załączniki do wniosku dostępne są na stronie https://prod.ceidg.gov.pl

  Ewidencja ludności
  Ikona

  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

  Ikona

  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

  Ikona

  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

  Ikona

  Wniosek o spis do rejestru wyborców w części A

  Ikona

  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

  Ikona

  Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego

  Ikona

  Zgłoszenie zameldowanie na pobyt czasowy

  Ikona

  Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu stałego

  Ikona

  Zgłoszenie zameldowanie na pobyt stały

   Podatki
   Ikona

   Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu/stanie zaległości

   Ikona

   Podanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowych

   Ikona

   Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

   Ikona

   Deklaracja na podatek od środków transportowych

   Ikona

   Deklaracja na podatek od nieruchomości

   Ikona

   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

   Ikona

   Deklaracja na podatek rolny

   Ikona

   Informacja w sprawie podatku rolnego

   Ikona

   Deklaracja na podatek leśny

   Ikona

   Informacja w sprawie podatku leśnego

    USC
    Ikona

    Wniosek o wydanie dowodu osobistego

    Ikona

    Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

     Inwestycje
     Ikona

     Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

     Ikona

     Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

     Ikona

     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy pozostałych inwestycji

      Gospodarka gruntami
      Ikona

      Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

      Ikona

      Wniosek o wydanie zaświadczenie dot. MPZP

      Ikona

      Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

      Ikona

      Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej

       Środowisko i rolnictwo
       Ikona

       Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

       Ikona

       Opłata retencyjna - oświadczenie

       Ikona

       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

       Ikona

       Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym

       Ikona

       Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa

        Deklaracje śmieciowe
        Ikona

        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza)

        Ikona

        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

         Nie możesz otworzyć plików kliknij -> tutaj
         Ustawa o opłacie skarbowej

         Zmiana wielkości fontu
         Zmiana kontrastu