Formularze urzędowe

Działalność gospodarcza
Ikona
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Ikona
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Załączniki do wniosku dostępne są na stronie https://prod.ceidg.gov.pl

  Ewidencja ludności
  Ikona
  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Ikona
  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Ikona
  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Ikona
  Wniosek o spis do rejestru wyborców w części A
  Ikona
  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
  Ikona
  Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego
  Ikona
  Zgłoszenie zameldowanie na pobyt czasowy
  Ikona
  Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu stałego
  Ikona
  Zgłoszenie zameldowanie na pobyt stały
   Podatki
   Ikona
   Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu/stanie zaległości
   Ikona
   Podanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
   Ikona
   Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
   Ikona
   Deklaracja na podatek od środków transportowych
   Ikona
   Deklaracja na podatek od nieruchomości
   Ikona
   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
   Ikona
   Deklaracja na podatek rolny
   Ikona
   Informacja w sprawie podatku rolnego
   Ikona
   Deklaracja na podatek leśny
   Ikona
   Informacja w sprawie podatku leśnego
    USC
    Ikona
    Wniosek o wydanie dowodu osobistego
    Ikona
    Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
     Inwestycje
     Ikona
     Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
     Ikona
     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy
      Gospodarka gruntami
      Ikona
      Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
      Ikona
      Wniosek o wydanie zaświadczenie dot. MPZP
      Ikona
      Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji
      Ikona
      Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej
       Środowisko i rolnictwo
       Ikona
       Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Klimontów
       Ikona
       Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
       Ikona
       Opłata retencyjna - oświadczenie
       Ikona
       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

       W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej „ustawą ooś”). Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 73:

       • ust. 1 a w brzmieniu:
        „1a. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:
        1) postaci papierowej albo
        2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).”
       • ust. 4 w brzmieniu:
        „4. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.”

       Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy ooś udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.

       Ikona
       Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym
       Ikona
       Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

       W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 83b:

       • ust. 3 w brzmieniu:
        „3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
        1) postaci papierowej albo
        2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”
       • ust. 4 w brzmieniu:
        „4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”

       Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.

        Deklaracje śmieciowe
        Ikona
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza)
        Ikona
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

         Nie możesz otworzyć plików kliknij -> tutaj
         Ustawa o opłacie skarbowej