Program Czyste Powietrze

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Klimontów (ul. Krakowska).
Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

W punkcie można uzyskać informacje dotyczące merytorycznych i technicznych możliwości skorzystania z programu. Za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego można zarówno złożyć jak i rozliczyć wniosek, a także uzyskać informacje o poziomie i rodzaju dofinansowania.

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Kto może skorzystać?
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jakie inwestycje można zrealizować?
Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Poziomy dofinansowania
Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy tj.:

 1. Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł
 2. Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 3. Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji dotyczących programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl
Wszelkie informacje udzielane są w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
196 2 641 727.53 zł 83

stan na dzień 2024.03.31

Loga