Ogłoszenia

Konsultacje zmian w „Programie Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi…”

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów

o konsultacjach zmian
„Programu Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022”.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji zmian w „Programie Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022” w formie zgłaszania uwag, wniosków do zmian w programie z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej.

Poddaje się konsultacjom społecznym zmianę w „Programie Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022” poprzez dodanie nowego zadania w

§10
Ustala się priorytetowe zadania realizowane w ramach Programu w roku 2022:
5. dla obszaru z §6 ust. 1

  • pomoc społeczna,
    1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (na działania z tego obszaru przewiduje się kwotę – 5 000,00 zł)

Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie.

Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

Pozostałe zapisy Programu Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/285/2021 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 30 listopada 2021 r. nie ulegają zmianie. Poniżej link do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie http://www.bip.klimontow.akcessnet.net/upload/plik,20211215075622,285.pdf

W załączeniu Formularz zgłaszania opinii

Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy złożyć w terminie od 24 lutego 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub wysłać drogą e-mailową na adres d.potocka@klimontow.pl