Nowości

Przebudowa placu zabaw w Klimontowie

W dniu 22.02.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej” – realizowanego w ramach modułu C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacyjne pozarządowe ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Zakres zadania obejmuje: roboty ziemne i przygotowanie terenu, podbudowa + nawierzchnia, ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury, drewnianej altany, kontenera WC z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania jest: P.P.U.H Bruk-Met Adam Ziomek z siedzibą Psary St. Wieś 44A, 26-010 Bodzentyn. Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy to 541 200.00 zł.

Podpisanie umowy przez Burmistrza i Skarbnika Podpisanie umowy przez Burmistrza
Podpisanie umowy przez Skarbnika Podpisanie umowy przez wykonawcę