Nowości

Absolutorium dla Burmistrza

29 czerwca 2023 r. podczas LIX sesji Rady Miejskiej w Klimontowie, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie Gminy Klimontów za 2022 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Po przedstawieniu Raportu o stanie gminy Burmistrz Marek Goździewski uzyskał od radnych jednogłośne wotum zaufania. Następnie Skarbnik Gminy Anna Sobolewska przedstawiała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. Odczytano także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, opinie stałych komisji Rady Miejskiej, opinię Komisji Rewizyjnej i jej wniosek o sprawozdaniu. Po przyjęciu sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Klimontów za 2022 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej, to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez burmistrza, a jednocześnie wyraz rocznej oceny działalności burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet gminy został przez burmistrza w 2022 r. wykonany prawidłowo.