AktualnościOgłoszenia

Dodatek osłonowy

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje osobie:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek przysługuje wg zasady złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego:
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy, ale jest jeden warunek takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062.50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437.50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ustalenie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

 • w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego w roku 2020;
 • w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego w roku 2021.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego.

Ddoatek osłonowy - informacje

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany,
 • w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. dr. Jakuba Zysmana 5 w godzinach pracy Ośrodka tj. 730 – 1530

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wypłata i terminy złożenia wniosku o dodatek osłonowy.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 r.
Wniosek o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.
Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.
Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie przy ul. dr. Jakuba Zysmana 5 lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie tel: 15 8661774