Senior+

Dzienny Dom „Senior+”

Gmina Klimontów na podstawie zawartego Porozumienia Nr 69/4006/M I-D/Gmina Klimontów/edycja 2020/Senior/II – realizuje zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

Cele projektu:
Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zdrowotnym, wzmocnienie samodzielności życiowej zaspokajającej potrzeby seniorów tj. wypełnienie wolnego czasu, aktywność fizyczną, utrzymywanie więzi towarzyskich i komunikacji międzyludzkiej.

Grupa docelowa projektu:
Seniorzy z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, nieaktywni zawodowo, w liczbie 15 osób, chcący korzystać z usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ w miejscowości Klimontów.

Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania:
W ostatnich latach obserwowany jest dalszy wzrost liczby osób w wieku emerytalnym. Oznacza to, że potrzeby osób starszych będą coraz bardziej znaczące dla całego społeczeństwa, a ich zaspokajanie będzie wymagać coraz większych nakładów, w tym także nakładów finansowych. Pogarszający się stan zdrowia seniorów związany jest ze złym stylem życia i słabą profilaktyką zdrowotną. Pod względem sprawności fizycznej i codziennej aktywności ruchowej Polacy ustępują innym nacjom UE. Pomimo wysokiego odsetka ludności objętego pomocą i szerokiego zasięgu świadczeń nadal istnieją różnice w dostępie do świadczeń zdrowotnych, opiekuńczych czy edukacyjnych. W przypadku osób starszych ich potrzeby warunkowane wiekiem w dużej mierze są wzajemnie powiązane. Stan zdrowia i samopoczucie warunkuje aktywność społeczną, ale aktywność społeczna wpływa na samopoczucie, aktywność fizyczną i psychiczną osób starszych. Sytuacja materialna z pewnością wpływa na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i warunkuje aktywność społeczną. Seniorzy mieszkający na terenie naszej gminy pobierają w większości świadczenia emerytalne z KRUS, które nie są zbyt wysokie, również emerytury z ZUS osób, które utraciły przedwcześnie zatrudnienie nie zapewniają im wystarczających środków na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Duży odsetek mieszkańców gminy w wieku 60+ nadal nie ma prawa do świadczenia emerytalnego i widnieją w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy, jako osoby bezrobotne bez stałego źródła dochodu. Seniorzy często poświęcają się opiece nad wnukami czy prowadzeniu domu, bardzo często zamykając się w czterech ścianach swojego domu i nie kontaktują się ze znajomymi czy sąsiadami. Czują się bardzo samotni zwłaszcza w obliczu migracji za pracą swoich dzieci, wnuków (również za granice naszego kraju). Wielu spośród nich nie radzi sobie z problemami, brakiem wsparcia, apatią, lękiem, niechęcią do życia czy problemami ze zdrowiem. Dlatego tak ważne są wszelkie działania zmierzające do zmiany życia osób starszych, ich środowisko. Starzenie się ludności to nie tylko problem, ale także szansa na mądrą aktywizację społeczną osób starszych, mamy możliwość stworzyć im warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zdrowotnym oraz wzmocnić ich samodzielność życiową. Dzienny Dom Senior+ przyczyni się do zaspokojenia potrzeb seniorów takich jak wypełnienie wolnego czasu, aktywność fizyczną, utrzymywanie więzi towarzyskich i komunikacji międzyludzkiej. Kontakt z innymi osobami oraz budowanie realizacji ma pozytywny wpływ na poczucie bycia potrzebnym, na kondycję zdrowotną, dlatego tak ważne jest włączenie osób starszych do społeczeństwa lokalnego.

Charakterystyka zadania:
Zadania realizowane w obiekcie zlokalizowanym w Klimontowie przy ul. Opatowskiej 23.
Zakres rzeczowy obejmuje: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, roboty murowe, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe (posadzki, tynki, malowanie , wykończenie ścian), tynki zewnętrzne – elewacja, instalacje wewnętrzne (wody, kanalizacja wewnętrzna, c. o., kotłownia, gazowa, elektryczne), przyłącza (wody, kanalizacji).
Pragniemy utworzyć Dzienny Dom Senior +, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) po 8 godzin dziennie i objąć wsparciem 15 osób z terenu gminy Klimontów, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Chcemy umożliwić im korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, na zaktywizowanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej .
Dzienny Dom Senior+ umożliwi seniorom korzystanie z przygotowanej dla nich oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Pragniemy zapewnić osobom przebywającym w Dziennym Domu Senior+ wsparcie oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych pod Dzienny Dom Senior+ (ich łączna powierzchnia użytkowa to 188,9 m2) na które składają się:

 • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni
 • pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku
 • pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów
 • pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami
 • dwie łazienki w tym jedna przeznaczona na 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), zaś druga toaleta zawierająca umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem
 • pokój zabiegowo-pielęgniarski
 • klatka schodowa
 • komunikacja
 • pomieszczenie schodołazu (gmina posiada schodołaz, który będzie wykorzystany w obiekcie)
 • biuro
 • pomieszczenie techniczne

W celu zapewnienia seniorom aktywności ruchowej, kinezyterapii oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych zakupimy specjalistyczny sprzęt, będą to: materace, drabinki gimnastyczne, rowerki stacjonarne, rotory, piłki gimnastyczne oraz inne przybory i sprzęt do ćwiczeń ruchowych. Największe pomieszczenie – ogólnodostępne – przeznaczymy na salę „klubową”, gdzie seniorzy będą mogli wspólnie oglądać telewizję i filmy na dvd, zrelaksować się przy muzyce czy czytaniu książek i prasy. Będą mogli również spotykać się tam z członkami swoich rodzin. Sala zostanie wyposażona w kanapy narożne, szafki z półkami, ławy oraz stoliki z wygodnymi krzesłami. Zakupiony laptop z osprzętem umożliwi dostęp do Internetu, przeglądanie stron www i wysyłanie e-maili. Do kuchni zostaną zakupione meble kuchenne, podstawowy sprzęt AGD. Do pomieszczenia ogólnodostępnego pełniącego także rolę jadalni zakupione zostaną stoły, krzesła, zastawa stołowa, aby seniorzy mogli wspólnie jadać posiłki. Łazienki zostaną wyposażone w odpowiednią armaturę w celu utworzenia 2 toalet dla kobiet i mężczyzn oraz w prysznic i drobne urządzenia łazienkowe, uchwyty umożliwiające korzystanie z prysznica osobom starszym i niepełnosprawnym. W szatni seniorzy będą mogli korzystać z indywidualnych szafek ubraniowych. Pokój zabiegowo-pielęgniarski zostanie wyposażony w odpowiednie meble oraz podstawowy sprzęt medyczny tj. ciśnieniomierz, termometr bezdotykowy, inhalator, wagę, leżankę, parawan, taboret medyczny szafkę na leki, apteczkę pierwszej pomocy oraz biurko i krzesło.
Budynek w którym będzie realizowany niniejszy projekt będzie współdzielony ze świetlicą (na piętrze), gdzie Senior+ będzie zlokalizowany na parterze. Koszty zadania dotyczą jedynie kosztów związanych z tworzeniem Senior+. Pomieszczenia utworzone ze środków Programu będą służyły jedynie celom Programu Senior+.
Dzięki lokalizacji inwestycji w Klimontowie – seniorzy będą także mogli korzystać z innych zasobów Gminy Klimontów tj.: boiska, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, siłowni zewnętrznej, Otwartej Strefy Aktywności.

Okres realizacji zadania:
Od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Koszt realizacji zadania:
Całkowity koszt zdania publicznego wg. złożonej oferty 645 683,71 zł.
Przyznana kwota dotacji: 298 737,00 zł.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania:

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie:

 • księgowa, pracownik tutejszego UMiG, obsługa księgowa projektu,
 • pracownik socjalny, pracownik tutejszego OPS, świadczenie pracy socjalnej,
 • kierowca uprawniony do przewozu osób (w tym osób niepełnosprawnych) na zajęcia w Dziennym Domu Senior+

Pracownicy, którzy zostaną wyłonieni w ramach naboru na poszczególne stanowiska pracy w Dziennym Domu Senior+ bądź, z którymi zawarta zostanie umowa zlecenie/o dzieło.

 • kierownik placówki umowa o pracę lub zlecenie / wykształcenie wyższe / zapewnienie funkcjonowania placówki, kontakt z podopiecznymi/ sprawozdawczość
 • opiekun dla podopiecznych Dziennego Domu, 1 etat – um. o pracę / wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, ukończony kurs opiekuna osób starszych/ udzielanie pomocy w czynnościach życiowych, opieka higieniczna, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, wsparcie, planowanie i organizowanie codziennych zajęć, rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, podtrzymywanie związków emocjonalnych uczestnika z rodziną i osobami przebywającymi w placówce
 • pielęgniarka lub ratownik medyczny, umowa zlecenie/o dzieło, wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie kierunkowe, prawo do wykonywania zawodu/ opieka pielęgniarska
 • terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, umowa zlecenie/o dzieło, wykształcenie minimum średnie, udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w danej placówce/organizacja czasu wolnego, zajęć terapeutycznych i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym, treningi samodzielności życiowej, itp.
 • fizykoterapeuta, umowa zlecenie/ o dzieło, wykształcenie kierunkowe, minimum średnie medyczne/realizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną, terapia ruchowa – kinezyterapia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych uczestników, itp.
 • sprzątaczka umowa zlecenie /wykształcenie min. podstawowe/ utrzymanie czystości w obiekcie i jego otoczeniu.

Harmonogram realizacji zadania:

Lp. Nazwa działania
w zakresie realizowanego
zadania publicznego
Opis działań
w zakresie realizacji
zadania publicznego
Terminy realizacji
poszczególnych działań
Podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie
realizowanego
zadania publicznego
1. Procedura zamówień publicznych Przetarg na prace oraz usługi związane z organizacją Dziennego Domu Senior+ od 2020.07.01 do 2020.09.15 Gmina Klimontów
2. Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów od 2020.09.16 do 2020.10.15 Gmina Klimontów
3. Roboty budowlane Izolacja przeciw wilg. ścian fundamentowych od 2020.10.16 do 2020.10.31 Gmina Klimontów
4. Roboty budowlane Podbicie fundamentów od 2020.10.16 do 2020.10.31 Gmina Klimontów
5. Roboty budowlane Konstrukcja od 2020.10.16 do 2020.11.15 Gmina Klimontów
6. Roboty budowlane Dach i wymiana pokrycia od 2020.11.15 do 2020.12.15 Gmina Klimontów
7. Roboty budowlane Roboty murowe od 2020.11.15 do 2021.01.15 Gmina Klimontów
8. Roboty budowlane Podłoża i posadzki od 2021.01.16 do 2021.02.30 Gmina Klimontów
9. Roboty budowlane Tynki i okładziny od 2021.03.01 do 2021.03.31 Gmina Klimontów
10. Roboty budowlane Stolarka okienna i drzwiowa od 2020.11.15 do 2020.10.30 Gmina Klimontów
11. Roboty budowlane Malowanie od 2021.05.01 do 2021.05.31 Gmina Klimontów
12. Roboty budowlane Tynki zewnętrzne od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
13. Roboty budowlane Instalacja wody od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
14. Roboty budowlane Kanalizacja wewnętrzna od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
15. Roboty budowlane Instalacja C.O. od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
16. Roboty budowlane Kotłownia od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
17. Roboty budowlane Instalacja gazowa od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
18. Roboty budowlane Instalacje elektryczne od 2021.04.01 do 2021.04.30 Gmina Klimontów
19. Roboty budowlane Przyłącza wody od 2021.05.01 do 2021.05.31 Gmina Klimontów
20. Roboty budowlane Przyłącze kanalizacji od 2021.05.01 do 2021.05.31 Gmina Klimontów
21. Promocja Promocja: artykuł, ulotki, baner, plakat od 2020.10.01 do 2021.06.30 Gmina Klimontów
22. Księgowość projektu Obsługa księgowa projektu od 2020.07.01 do 2021.06.30 Gmina Klimontów
23. Nabór pracowników Przeprowadzenie naboru na pracowników Dziennego Domu Senior od 2021.03.01 do 2021-06.30 Gmina Klimontów
24. Wyposażenie placówki Wyposażenie placówki Senior+ od 2021.01.31 do 2021.06.30 Gmina Klimontów

Budynek Senior+