Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Informacja

loga_kss

Dotyczy Zapytań ofertowych Nr 3/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 na świadczenie usług specjalistycznych w świetlicy w projekcie pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje że nastąpiła zmiana załączników do postępowania:
1. Załącznik Nr 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2. Załącznik Nr6 Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli oferta już została złożona oferent zostanie wezwany do uzupełnienia załączników.

Załączniki