2018Przetargi

Informacja dla wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”
Ogłoszenie nr 598963-N-2018 z dnia 03.08.2018 roku.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 z późn. zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1.
Czy dopuszcza się wystawianie faktur częściowych w rozliczeniu jednomiesięcznym z terminem płatności 30 dni?

Odpowiedz.
Tak, ale nie w rozliczeniu jednomiesięcznym.

Pytanie nr 2.
Czy faktury częściowe mogą być wystawione w oparciu o procentowe zaangażowanie robót, wynikające z przedmiaru robót lub projektu?

Odpowiedź.
Rozliczenie fakturami częściowymi zgodnie z zapisami umowy (§7 pkt. 14 i 15) stanowiącej załącznik nr 8 SIWZ.