2019Przetargi

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Kółko Rolnicze w Nawodzicach

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Kółko Rolnicze w Nawodzicach

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 04.09.2019r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Kółko Rolnicze w Nawodzicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w zakresie określonym w pkt 1-23 pn. Konkurs pieśni i piosenek partyzanckich w ramach projektu „Partyzancki Oddział „JĘDRUSIE” – o tym musimy pamiętać”

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.09.2019 r. do 30.10.2019 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 560,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.

Zadanie będzie polegało na organizacji Konkursu pieśni i piosenek partyzanckich w ramach realizowanego projektu pn. „Partyzancki Oddział „JĘDRUSIE” – o tym musimy pamiętać” z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Poprzez  realizację zadania zostaną rozbudzone pozytywne postawy patriotyczne wśród mieszkańców a w szczególności młodzieży szkolnej związanych z tożsamością regionalną a także dziedzictwem kulturowym regionu. Finał konkursu odbędzie się podczas pikniku integracyjnego przy obelisku w Rybnicy.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Klimontów to 560,00 zł.

Wobec powyższego Wójt Gminy Klimontów w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji ( do dnia 16 września) pisemnie , faxem, lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, fax: 15/866 18 47, e-mail: d.potocka@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Złożona oferta