2022Przetargi

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy UKS ORLIK Klimontów

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 27.10.2022r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy ORLIK KLIMONTÓW złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Klimontów”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 20 000.00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.11.2022 r. do 31.12.2022 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10 000.00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.

Zadanie ma na celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez aktywizację sportową dzieci, młodzieży i dorosłych do systematycznego uprawiania aktywności fizycznej w każdym wieku.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów to 10 000.00 zł.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do dnia 15 listopada 2022) pisemnie, faxem, lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, fax: 158661847, e-mail: d.potocka@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.