Aktualności

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2021 roku” Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …”

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Klimontów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t .j. Dz. U. z 2020 poz. 638.).

Przedmiot projektu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2021 roku”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta i  Gminy Klimontów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma konsultacji:
pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: klimontow@klimontow.pl

Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, tel. 158661100 wew. 18

Formularz konsultacji i projekt uchwały