Obwieszczenia

Obwieszczenie

PG.6733.1.2018
Klimontów, 2018.03.05

Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Wójt Gminy Klimontów

Zawiadamia że na wniosek z dnia 2016.02.02 (uzupełniony 20.02.2018 oraz 01.03.2018) Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Traczyk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i kanału deszczowego oraz przebudowie nawierzchni na działkach nr ewid. 1519, 238/4, 1500, 1498, 1495 położonych w Klimontowie.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontów, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godzinach 730 – 1430.

Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa publiczne obwieszczenie niniejszego pisma nastąpiło w dniu 2018.03.05 na tablicy ogłoszeń: tut. organu oraz na stronie BIP.

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w (pod wyżej wskazanym adresem).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, a w szczególności inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji.