Obwieszczenia

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 22.05.2018 roku do Urzędu Gminy Klimontów wpłynął wniosek Gminy Klimontów w Klimontowie uzupełniony 17.05.2018) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków gmina Klimontów na działce nr ewid. 37/1.
W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PG.6733.4.2018), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730 – 1430, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 22.05.2018 roku.

Pouczenie:

  1. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 2 k.p.a.)
  2. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a K.p.a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępnione (art. 49b §1 i 2 k.p.a)