Aktualności

Ochrona środowiska – możliwości projektowe

3 lutego 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządu terytorialnego celem zaprezentowania wszystkich możliwości zadbania o środowisko.
Dostępne instrumenty, które spowodują, że świadomie i skutecznie zadbamy o środowisko przygotowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie skróconych informacji dotyczących poszczególnych Programów:

Projekty Parasolowe – to projekty, w których dofinansowanie może dotyczyć instalacji wykorzystujących energię słońca i energię geotermalną. Wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych mogą składać gminy, natomiast instalacje montowane będą na nieruchomościach mieszkańców. Moc zainstalowana w ramach jednego projektu – jednego wniosku wynosić ma od 0,5 do 2 MWe/MWh. Ponieważ instalacje mają służyć zaspokojeniu potrzeb bytowych mieszkańców, moc zainstalowana jednej instalacji nie może być większa od mocy potrzebnej na wyprodukowanie energii zużywanej na potrzeby bytowe. Gminy muszą więc zidentyfikować chętnych na zainstalowanie takich instalacji (rozeznanie dotyczy wielkości instalacji – mocy zainstalowanej, możliwości technicznych wykonania instalacji na budynku mieszkalnym, na innych budynkach, na gruncie – przy uwzględnieniu różnicy w VAT, stanu technicznego obiektów, orientacyjnych kosztów, możliwości finansowania części kosztów przez właścicieli nieruchomości). Po wykonaniu instalacji gmina będzie jej właścicielem przez 5 lat, czyli w okresie trwałości projektu, natomiast po tym okresie właścicielami staną się poszczególni mieszkańcy.
Planowane ogłoszenie naboru wniosków – II kwartał 2017 r., planowana kwota dofinansowanie zadań ok 38 mln. zł.
Program „Zorza” – czyste powietrze nad świętokrzyskim”, w ramach którego możliwe będzie dofinansowanie:

 1. wymiany pieców/kotłów na kotły nowoczesne o wyższej sprawności, a w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) – klasy 4 i wyższej, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,
 2. podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca wraz z trwałym odcięciem demontowanego kotła od instalacji.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – nabór wniosków od 1.03.2017 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych. Alokacja 2,5 mln. zł.
Warunki dofinansowania są określone w regulaminie Programu, dostępne na stronie internetowej
Dofinansowanie w formie dotacji 25 % kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć:

 • 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4,
 • 4 000 zł dla pozostałych zadań.

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych po 01.01.2017 roku i zadań zakończonych przed dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.
Potwierdzeniem zrealizowania zadania będzie protokół zakończenia zadania oraz oryginał faktury (wraz z potwierdzeniem zapłaty) dostarczone z wnioskiem i kopią umowy z wykonawcą (jeśli występuje).
Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – Edycja II.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – nabór wniosków od 1.03.2017 r. (nabór ciągły – do wyczerpania środków finansowych w kwocie 7 mln. zł.).
Dofinansowanie dotyczy prac w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Dofinansowaniu podlega:

 1. termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, stropów piwnic wymiana okien zewnętrznych, drzwi zewnętrznych. Zakres prac musi wynikać z audytu energetycznego -opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii. Kwalifikowane do dofinansowania będą wydatki na zakres ujęty w audycie energetycznym.
 2. wymiana pieców/kotłów na kotły nowoczesne o wyższej sprawności, a w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) – klasy 4 i wyższej, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej;
 3. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca wraz z trwałym odcięciem demontowanego kotła od instalacji;
 4. zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE.

W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu (pożyczka udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu) – wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl i w siedzibie WFOŚiGW przy al. ks. J. Popiełuszki 41.
Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej – pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% w stosunku rocznym:

 • dofinansowanie do 95 % kosztu kwalifikowanego, tzn. jeżeli koszt kwalifikujący się do dofinansowania wyniesie np. 10 526,32 zł (100%), to dofinansowanie w formie pożyczki wyniesie 10 000,00 zł (czyli 95%),
 • minimalna kwota pożyczki to 6 000 zł.

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:

 1. powyżej trzech lat spłaty (łącznie z okresem karencji liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 25% udzielonej pożyczki (czyli pożyczając 10 000,00 zł należy zwrócić 7 500,00 zł),
 2. powyżej dwóch lat spłaty a poniżej trzech lat (liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 20% udzielonej pożyczki.

Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie z okresem karencji.

Do Programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.
Realizacja zadania musi zostać zakończona w roku obowiązywania edycji danego programu.

Kolejnym programem jest Program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” który umożliwia dofinansowanie realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a tym samym oczyszczanie ścieków w małych oczyszczalniach na terenach nieskanalizowanych,
Program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” – Edycja II – umożliwia dofinansowanie nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM. Beneficjentami pomocy mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • stowarzyszenia,
 • parafie i związki wyznaniowe.

Nabór wniosków od 1.03.2017 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w kwocie 1 mln. zł.
Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej – pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% w stosunku rocznym:

 • dofinansowanie do 95 % kosztu kwalifikowanego, tzn. jeżeli koszt kwalifikujący się do dofinansowania wyniesie np. 10 526,32 zł (100%), to dofinansowanie w formie pożyczki wyniesie 10 000,00 zł (czyli 95%),
 • minimalna kwota pożyczki to 4 000 zł.

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:

 1. powyżej trzech lat spłaty (łącznie z okresem karencji liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 25% udzielonej pożyczki,
 2. powyżej dwóch lat spłaty a poniżej trzech lat (liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 20% udzielonej pożyczki.

Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie z okresem karencji.
Do Programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.
Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej – umożliwia dofinansowanie wyposażenia (doposażenia) utworzenia Pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej na potrzeby dydaktyki przedmiotów o profilu biologiczno-chemicznym oraz przeszkolenie nauczycieli dotyczące możliwości wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.
Gminy mogą składać wnioski od 15.02.2017 r. do 15.03.2017 r.
Do Programu gmina powinna wybrać szkołę/szkoły ze swojego terenu w celu dofinansowania wyposażenia (doposażenia) utworzenia Pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Liczba szkół, które gmina może zgłosić do programu uzależniona jest od rodzaju gminy:

 • gminy wiejskie – możliwość zgłoszenia jednej szkoły podstawowej,
 • gminy miejsko – wiejskie – możliwość zgłoszenia dwóch szkół podstawowych
 • gminy miejskie – możliwość zgłoszenia trzech szkół podstawowych

Gmina we współpracy z wybranymi do Programu szkołami winna określić:

 • rodzaj pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej, w ramach przyjętego Katalogu pomocy dydaktycznych,
 • rodzaj innych niezbędnych zakupów/prac – zgodnie z określonymi kosztami kwalifikowanymi zadania,
 • koszty zadania i źródła finansowania w celu zbilansowania jego kosztów, w tym koszty szkolenia dla nauczycieli (szkolenie dla nauczycieli jest niezbędnym elementem Programu).

Koszt całkowity utworzenia Pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w jednej szkole, na etapie składania wniosku, powinien wynosić minimum 25.000,00 zł, w tym koszt zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, powinien wynosić minimum 20.000,00 zł na jedną szkołę.

Ze środków WFOŚiGW w Kielcach może być dofinansowane do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 20.000,00 zł., na jedną szkołę.
Zadanie należy zakończyć do 30.09.2017 r., a efekt ekologiczny osi