2016Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie §18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena
  wywoławcza
  (brutto)
  1 Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45
  nr rej. TGJ 638P nr pod. 1802 – bez pompy
  1987 2450 zł
 2. Sprzęt można oglądać od 19.07.2016 r. do 02.08.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  Beczka asenizacyjna „Kościan”- 245 zł
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 03.08.2016 r. do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój o. Klimontów nr 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 03.08.2016 r. do godziny 10:00– wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie: www.bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce inwestycje, następnie przetargi – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2016 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.