Nowości

Podpisanie umowy na przebudowę obiektu kultury w Krobielicach

W dniu 11.03.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice” – realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie innowacyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców poprzez przebudowę istniejącego obiektu kultury w miejscowości Krobielice wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

Zakres rzeczowy zadania zakłada wykonanie kompletnych, wielobranżowych robót budowlanych obejmujących pomieszczenia tj: komunikacji, wc, natrysku, świetlicy, kuchni, schowka, pomieszczenia gospodarczego, garażu. W ramach operacji wykonane zostaną również izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, docieplenie ścian, pokrycie dachu blachą, wykonanie instalacji odgromowej, zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej, zakup wyposażenia oraz montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych, które zapewnią pokrycie minimum 50% zapotrzebowania na energię elektryczną dla modernizowanego budynku.

Kwota otrzymanego wparcia to 474 715.00 zł.

Wykonawcą zadania jest: Zakład Usługowy Henryk Cira z siedzibą Pieczonogi 109A, 28-220 Oleśnica – Liderem konsorcjum i INTECH Piotr Ciamaga z siedzibą ul. Kolejowa 1C, 27-570 Iwaniska – Partner konsorcjum.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy: 794 580.00 zł.