Nowości

Porozumienie Senior+

7 maja 2019r. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Porozumienie z Wicewojewodą Bartłomiejem Dorywalskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach:

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020
Edycja 2019
Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”

Całkowity koszt zadania publicznego: 490 093, 84 zł., kwota dotacji: 299 619,69zł.

W ramach przedmiotowego zadania publicznego utworzony zostanie Dzienny Dom Senior +, na parterze budynku po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), po 8 godzin dziennie i obejmie wsparciem 15 osób z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo.

Chcemy umożliwić seniorom korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, na zaktywizowanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Dzienny Dom Senior + umożliwi korzystanie z przygotowanej dla seniorów oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Pragniemy zapewnić osobom przebywającym w Dziennym Domu Senior + wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Senior+ PorozumienieFot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki