Komunikaty

Prognoza stanu wody na Wiśle (IMGW-PIB)

Profil
wodowskazowy
Rzeka Stan
ostrzegawczy
Stan
alarmowy
Stan aktualny Prognoza stanu wody
13.02.2024
godz. 06 UTC
14.02.2024
godz. 06 UTC
15.02.2024
godz. 06 UTC
16.02.2024
godz. 06 UTC
Sandomierz Wisła 420 610 423 405
Zawichost Wisła 480 620 530 520 515 500
Puławy-Azoty Wisła 450 550 463 450 440

Prognoza opracowana jest w oparciu o aktualny i prognozowany przebieg sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, a także o aktualną i prognozowaną pracę zbiorników retencyjnych otrzymywaną z Centrów Operacyjnych RZGW bądź bezpośrednio od zarządców zbiorników.
Prognoza jest aktualizowana co 6 godzin w przypadku zmian w przebiegu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej lub zmiany prognozy odpływu ze zbiorników.
Opracowanie: synoptyk hydrolog Wawrzyniec Kruszewski

Ważne: Obliczenia opierają się na danych pochodzących z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po ich weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.
Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: reklamacje@imgw.pl