Aktualności

Program priorytetowy „Czyste powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko.

2 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie, odbyło się spotkanie prowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w osobach Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Sochę i Doradcy Energetycznego wyznaczonego do obsługi gminy Klimontów Panią Katarzynę Kitlińską.

Mieszkańcy zostali poinformowani, że od 19 września mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobiście bądź drogą elektroniczną oraz jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 i finansowany w formie dotacji i pożyczek zwrotnych. Pieniądze zostaną przeznaczane na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tel. 413661512, e-mail: biuro@wfos.com.pl
 • Urzędem Gminy w Klimontowie tel. 158661100, 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.pl
 • przeglądając strony internetowe: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze, www.wfos.com.pl