Aktualności

Konsultacja oferty w trybie pozakonkursowym – Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 26.04.2024 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Stawiam na ruch, pasję i zdrowie”.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 1.06.2024 r. do 31.07.2024 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10 000.00 zł.

Zadanie ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz uświadomienie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń do dnia 13 maja 2024 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w terminie do dnia 13 maja 2024 r. pisemnie na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub pocztą elektroniczną na e-mail: klimontow@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski