Aktualności

Konsultacja oferty w trybie pozakonkursowym – Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 26.04.2024 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XII Piknik Rycerski i XI Gala Kryształowego Berła w Ossolinie”

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.06.2024 r. do 30.07.2024 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10 000.00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.

Zadanie ma na celu ożywienie niewykorzystanych i niezagospodarowanych ruin renesansowych zamku Kanclerza Jerzego Ossolińskiego, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać do dnia 13 maja 2024 r. pisemnie na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub pocztą elektroniczną e-mail: klimontow@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski