AktualnościRolnictwo

Program regeneracji środowiskowej gleb przez wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 1. Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
 2. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 wynosi 4 000 000,00 zł.
 3. Forma dofinansowania: dotacja.
 4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. (data wykonania zabiegu wapnowania nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu nawozu wapniowego). Ponadto zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.
 5. Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2023 roku.
 6. Miejsce składania i sposób wypełniania wniosku.
  1. Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce lub innej na terenie kraju.
  2. Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie www.schr.gov.pl oraz stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach www.wfos.com.pl
  3. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb.
  4. Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wraz z wymaganymi załącznikami.
  5. Wymagane załączniki do wniosku:
   1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
   2. Faktura/faktury (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty, na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym;
   3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
   4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
   5. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu.
    Zapisaną wersję elektroniczną wniosku należy również przesłać na adres: wapnowanie@wfos.com.pl. Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.
 7. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:
  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229)
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

  z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 8. Poziom dofinansowania:
  1. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
  2. do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
  3. do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
 9. Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą zostać wyznaczone do przeprowadzenia kontroli przez Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą w Kielcach w celu potwierdzenia uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania, sposobu wypełnienia i składania wniosku, warunków programu oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie www.wfos.com.pl