2014Przetargi

Przetarg – sprzedaż środków trwałych ZGKiM

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie § 18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego, wyeksploatowanego nw. majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena wywoławcza (brutto)
  1. Koparko ładowarka nr iden. 22995 1998 8000
 2. Sprzęt można oglądać od 28.05.2014r do 4.06.2014r w godzinach od 800 do 1400 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  a) Koparko ładowarka nr iden. 22995 – 800 zł
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 4.06.2014r. godz. 1400 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 64 8517 0007 0090 0000 0736 0001 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 4.06.2014r do godziny 1400 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie bip.klimontow.akcesnet.net – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2014r o godzinie 1430 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.