2013Przetargi

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasza wiedza- nasza pasja”

Klimontów: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasza wiedza- nasza pasja”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Numer ogłoszenia: xxxxxxx; data zamieszczenia: 10. 09.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasza wiedza- nasza pasja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie w ramach projektu „ Nasza wiedza- nasza pasja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują:

Zajęcia koła języka angielskiego „Edu- english”. Zajęcia dla 30 uczniów- 210 godzin, 1 nauczyciel.

Zajęcia koła multimedialnego „Info Uczeń”. Zajęcia dla 40 uczniów- 280 godzin, 1 nauczyciel.

Zajęcia koła przyrodniczego „ Badacz przyrody”. Zajęcia dla 30 uczniów- 210 godzin, 2 nauczycieli.

Zajęcia koła tanecznego. Zajęcia dla 15 uczniów- 70 godzin, 1 nauczyciel.

Zajęcia na basenie. Zapewnienie opieki dla 60 uczniów- 144 godziny, 2 opiekunów.

Zajęcia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL. Zajęcia dla 15 uczniów-70 godzin, 1 nauczyciel.

Zajęcia koła „ Szkolny Ośrodek Kariery”. Zajęcia dla 80 uczniów- 525 godzin, 1 nauczyciel.

Zajęcia profilaktyczne dla 180 uczniów- 270 godzin, 1 nauczyciel.

Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia indywidualne dla 10 uczniów- 200 godzin oraz treningi biofeedback dla 10 uczniów- 100 godzin, 1 nauczyciel.

Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.:

a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od X.2013 r. do VI.2014 r., zgodnie z harmonogramem projektu.

b. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych –( karty czasu pracy, listy obecności) wraz z zespołem zarządzającym projektem.

c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć wraz z zespołem zarządzającym,

d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających.

Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Od dnia podpisania umowy do 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Wykonanie w ramach minimum jednej umowy usługi edukacyjnej, w ramach której zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej, w ramach PO KL.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Niezaangażowanie w realizację projektów finansowanych w ramach PO KL w roku szkolnym 2013/2014 r. oraz dysponowanie własną pracownią biofeedback.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy zadań spełnią następujące wymogi dotyczące wykształcenia:

Zajęcia koła języka angielskiego „Edu- english”. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania języka angielskiego w klasach I – III szkoły gimnazjalnej, minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe .

Zajęcia koła multimedialnego „Info Uczeń”. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania w szkole gimnazjalnej, minimum 20- letnie doświadczenie zawodowe.

Zajęcia koła przyrodniczego „ Badacz przyrody”. Wykonawca usługi powinien posiadać:

Na zajęcia w kl. I-II stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania biologii, ekologii z ochroną środowiska w klasach I-III szkoły gimnazjalnej, minimum 20- letnie doświadczenie zawodowe .

Na zajęcia w kl. III stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania biologii, ekologii z ochroną środowiska oraz chemii w klasach I- III szkoły gimnazjalnej, minimum 20- letnie doświadczenie zawodowe.

Zajęcia koła tanecznego. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego oraz edukacji muzycznej w klasach I – III szkoły gimnazjalnej, minimum 15- letnie doświadczenie zawodowe .

Zajęcia na basenie. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania w klasach I – III szkoły gimnazjalnej, minimum 15- letnie doświadczenie zawodowe, posiadanie uprawnień opiekuna wycieczek szkolnych.

Zajęcia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub studia licencjackie uprawniające do nauczania informatyki w klasach I – III szkoły gimnazjalnej, minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.

Zajęcia koła „ Szkolny Ośrodek Kariery”. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III szkoły gimnazjalnej, minimum 15- letnie doświadczenie zawodowe, szkolenia o tematyce przedsiębiorczości .

Zajęcia profilaktyczne –Wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki ,minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.

Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejoraz treningi biofeedback. Wykonawca usługi powinien posiadać certyfikat ukończenia kursu terapii EEG Biofeedback stopnia II oraz być nauczycielem z ukończoną pedagogiką specjalną lub oligofrenopedagogiką, posiadać minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem oferty/.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  • Potencjał kadrowy, do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

Cena za realizację całego zamówienia – 45 pkt. Doświadczenie potencjału kadrowego w realizacji projektów unijnych – 11 pkt. Program zajęć dla zamówienia – 40 pkt. Współpraca z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie w realizacji usług edukacyjnych – 4 pkt.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II , ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:1.10.2013 r. do godz. 12.00, miejsce: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie – biuro projektu, pok. Nr. 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt pn. Nasza wiedza- nasza pasja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie