AktualnościOgłoszeniaPrzetargi

Zaproszenie do składania ofert

Obsługa ratownicza – organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych (stała kontrola obszaru wodnego) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem wodnym w Szymanowicach Dolnych, Gmina Klimontów

Obsługa ratownicza w miesiącu lipiec/sierpień 2023 r. (dwóch ratowników).

Charakterystyka adresata zamówienia:

 • osoba posiadająca stopień ratownika;
 • osoba fizyczna lub osoba prawna, która uzyskała zgodę na zasadach określonych w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714.) do wykonywania ratownictwa wodnego.

Warunki zamówienia:

 • zawarcie umowy cywilnej na okres od 03.07.2023 r. do 1.08.2023 r.
 • rozliczenia w formie faktury lub rachunku;
 • niezbędny sprzęt i urządzenia ratownicze zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
 • obsługa ratownicza musi być prowadzona w sposób ciągły, codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, w wymaganej przepisami prawa ilości ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami stopnie ratownika WOPR;
 • należyte utrzymanie bazy ratowniczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakres prac i obowiązków:

 • organizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonym obszarze wodnym;
 • zapewnienie stałej gotowości sprzętu ratunkowego i pomocniczego oraz urządzeń sygnalizujących i ostrzegawczych (wzrokowych i słuchowych);
 • zapewnienie stałej obsady wykwalifikowanej kadry ratowników wodnych w wymaganej ilości (Ratownicy Wodni w ramach wykonywanych czynności zobowiązani są pełnić obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2022 r. poz.1981).

Forma składania ofert:

Zainteresowane osoby fizyczne lub prawne proszone są o składanie ofert w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym (ePUAP skrzynka ESP: /h74fr3vu25/SkrytkaESP) bądź tradycyjnej na adres:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

do dnia 31 maja 2023 r. godz. 15:00 (termin wpływu oferty do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na obsługę ratowniczą miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szymanowice Dolne”

Oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania ratownika (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia lub osób prawnych – nazwa i adres firmy) oraz informacja o spełnieniu warunku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714.);
 2. wykaz osób, które w ramach zawartej umowy będą wykonywały zlecenie, ilość osób musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2022 r. poz.1981);
 3. kwalifikacje zawodowe ratownika (stopień, nr uprawnień) wraz z kserokopią aktualnej legitymacji Ratownika WOPR lub innym dokumentem potwierdzającym posiadane kwalifikacje;
 4. informację o posiadaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego poświadczającego zdolność do pełnienia funkcji ratownika;
 5. kwotę wynagrodzenia za pełnienie czynności ratowniczych brutto za godzinę.

W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej oferent zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów wymaganych w ofercie dokumentów na żądanie Zamawiającego.

Dodatkowe informacje: tel. 158661100 w 23