2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

“Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację placu przy ul. Rynek w Klimontowie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na :
   adaptację placu przy ul. Rynek w Klimontowie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na drodze gminnej (ul. Rynek),
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
   • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (pliki o wielkości do 10 MB).
  3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiatu zamówienia
   • Wykonawca na własny koszt pozyska podkłady geodezyjne.
   • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia dodatkowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  30 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 26.02.2015r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
 9. Załączniki
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • lokalizacja miejsc postojowych