AktualnościKlimontowska Świetlica Środowiskowa

Zaproszenie do świetlicy środowiskowej

Loga KŚŚ

Klimontowska Świetlica Środowiskowa zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z usług świetlicy środowiskowej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w ramach trwałości projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Świetlica środowiskowa w Klimontowie oferuje dzieciom i młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Dorośli będą mogli skorzystać z zajęć, dotyczących uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w godzinach od 13 00-1700.

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z oferty świetlicowej.