2015Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 14965-2015

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na
„Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej”

na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Uzasadnienie:
Wniosek Zamawiającego o dofinansowanie zadania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” został pozytywnie zweryfikowany i zgodnie z Uchwałą Nr 3204/14 Zarządu Województwa świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2014 roku znalazł się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Umowa w sprawie dofinansowania jednak do obecnej chwili nie została podpisana, a Zamawiający nie jest w stanie ponieść ciężaru sfinansowania całości zamówienia ze środków własnych bez uszczerbku dla wykonywania innych swoich zadań.
Możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.