2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami (uzupełnienie) w miejscowości: Konary, Konary Kolonia, Krobielice, Klimontów, Nasławice, Nowa Wieś, Beradz, Pokrzywianka gmina Klimontów”.

Ogłoszenie BZP nr 532573-N-2018 z dnia 16.03.2018 r.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), Zamawiający unieważnia postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej (uzupełnienie) w miejscowości: Konary, Konary Kolonia, Krobielice, Klimontów, Nasławice, Nowa Wieś, Beradz, Pokrzywianka gmina Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.