2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”
Ogłoszenie BZP nr 553354-N-2018 z dnia 02.05.2018 roku.

Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.),

unieważnia postępowanie

gdyż cena najkorzystniejszej oferty w każdej z pięciu części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.