2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” ogłoszenie BZP nr 80744-2015 z dnia 10.04.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  PIDIKOM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Augustówka 11G/5, 02-981 Warszawa
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Okres gwarancji Cena oferty brutto Suma punktów przyznanych ofercie
  1 TOYA Systemy Komputerowe sp. z o. o.
  ul. Telefoniczna 46F
  92-016 Łódź
  dla:
  – komputerów i monitorów 5 lat
  – serwerów 3 lata
  – drukarek 2 lata
  759 611,10 76,22
  2 PIDIKOM Sp. z o. o. Sp. k.
  ul. Augustówka 11G/5
  02-981 Warszawa
  dla:
  – komputerów i monitorów 7 lat
  – serwerów 3 lata
  – drukarek 2 lata
  587 997,81 100,00
  3 econnect Sp. z o. o.
  ul. Konwaliowa 7
  03-194 Warszawa
  dla:
  – komputerów i monitorów 6 lat
  – serwerów 3 lata
  – drukarek 2 lata + dodatkowy 1 rok rejestracja po stronie dostawcy
  726 336,19 81,90
  4 InfoSoftware Polska Sp. z o. o.
  ul. Marynkowska 5
  38-422 Krościenko Wyżne
  dla:
  – komputerów i monitorów 5 lat
  – serwerów 3 lata
  – drukarek 2 lata
  849 933,69 Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
  5 PERFEKTUS PLUS Sp. z o. o.
  ul. Starodomaszowska 19,
  25-315 Kielce
  dla:
  – komputerów i monitorów 7 lat
  – serwerów 3 lata
  – drukarek 2 lata
  837 552,21 76,16
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy:
  InfoSoftware Polska Sp. z o.o., ul. Marynkowska 5, 38-422 Krościenko Wyżne
  Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty ww. Wykonawcy
  Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
  Zaoferowana przez Wykonawcę drukarka typ B Kyocera M6026 nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ – nie posiada funkcji faksu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.