2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2013 r.”
ogłoszenie BZP z dnia 25.02.2013 r. Nr 77828 – 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Firma Transportowo-Handlowa
  Bogdan Myszka
  ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena dostarczenia 1 t kruszywa frakcji 0-32 mm (zł brutto) Cena dostarczenia 1 t kruszywa frakcji 0-63 mm (zł brutto) Łączna liczba uzyskanych punktów
  1 „KRUSZYWOSORT”
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka
  ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
  40,59 40,59 75,16
  2 Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o. o.
  ul. Gagarina 20, 58-306 Wałbrzych
  44,16 44,16 69,08
  3 Firma Transportowo-Handlowa Bogdan Myszka, ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie 29,89 31,12 100,00
  4 Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów 35,67 35,67 85,52
  5 Usługi Transportowo-Handlowe
  Marian Olszowy, Sichów Mały 48
  28-236 Rytwiany
  35,90 35,90 84,98
  6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSDŹWIG”
  Leszek Konieczny
  ul. 12-go Października 20B, 39-400 Tarnobrzeg
  30,75 31,98 97,26
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).