2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH – SET” Przemysław Janik
ul. Hołdu Pruskiego 18, 28-100 Busko-Zdrój
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu

Nr oferty Nazwa(firma), siedziba oraz adres Wykonawcy Punktacja w kryterium „cena” Punktacja w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” Punktacja w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” Łączna punktacja
1 Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
mkm PERFEKT Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
30,92 10 20 60,92
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO Spółka z o. o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
19,02 10 20 49,02
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDEX” Michał Feliński
ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor
27,95 10 20 57,95
4 Usługi Projektowo Wykonawcze
Konrad Czopek
ul. Olechnowicza 4/19, 20-491 Lublin
27,05 10 12 49,05
5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH-SET” Przemysław Janik
ul. Hołdu Pruskiego 18, 28-100 Busko Zdrój
43,46 10 20 73,46
6 Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Adam Marzec
ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
Oferta odrzucona niepodlegająca ocenie
7 WOSAN – Usługi Projektowe
ul .Karbońska 5/10, 25-640 Kielce
30,43 15 20 65,43
8 CPROJEKT Pracownia Projektowo-Usługowa Andrzej Cieślik
ul. Białoprądnicka 32d/14,
31-221 Kraków
20,62 10 12 42,62
9 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BCJ” Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec – Spółka Jawna
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
17,00 20 20 73,04
10 AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska
ul. Kopernika 26/25, 39-400 Tarnobrzeg
38,04 15 20 73,04
11 Usługi Informatyczne Piotr Obarski
Kamionki 43, 26-140 Łączna
24,37 10 20 54,37