2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zabezpieczenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice-Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+858 do 1+578”
ogłoszenie BZP nr 55731 z dnia 19.05.2016r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  167.547,92 60 87,73
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  175.372,76 60 84,04
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  145.916,23 60 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.