2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj:
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380,
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595” 0+670”
 ogłoszenie BZP nr 180884 z dnia 17.07.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  249.710,42 60 100,00
  2 Konsorcjum:
  Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki
  Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  306.601,24 36 83,30
  3 „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  409.992,98 60 64,82
  4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  316.467,45 60 81,02
  5 Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner:
  Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  380.059,44 60 69,13
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.