2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w części 3, 4, 7 i 8

dot.: postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia w BZP: 178002 – 2015; data zamieszczenia 15.07.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  Część 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  Część 5 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  Część 6 – Przewóz Osób Grzegorz Polit
  Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są najkorzystniejsze cenowo.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  cena czas
  podstawienia
  pojazdu
  zastępczego
  Razem
  Część 1
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
  ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  90,00 10,00 100,00
  Część 2
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
  ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  90,00 10,00 100,00
  Część 3
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 4
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 5
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
  ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  90,00 10,00 100,00
  Część 6
  1. Przewóz Osób Grzegorz Polit
  Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
  90,00 10,00 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  73,05 5,00 78,05
  Część 7
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 8
  1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
  ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  3. Przewóz Osób Grzegorz Polit
  Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz – podstawą odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Wykonawca nie podał w ofercie danych do drugiego kryterium oceny ofert.
 3. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie w części 3, 4, 7 i 8, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tych częściach przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami w częściach 1, 2, 5 i 6 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Zamawiający informuje, że dla zamówienia w części 3, 4, 7 i 8 zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 6. Na podstawie art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową, elektroniczną lub pisemnie otrzymania niniejszego pisma.