2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Szymanowicach Dolnych” ogłoszenie BZP z dnia 17.09.2013 nr 188853 – 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  „EKO-BŁYSK” Andrzej Rękas
  Sokolniki ul. Wiejska 10, 39-432 Gorzyce

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Nazwa i adres wykonawcy
  (Nr oferty)
  Ilość otrzymanych punków
  1 „Prometeusz” Cezary Wojciech Krakowski
  ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice (1)
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
  2 SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. Sp. k.
  ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów (2)
  57,67
  3 PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski
  Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski (3)
  61,71
  4 EKO-BŁYSK” Andrzej Rękas
  Sokolniki ul. Wiejska 10, 39-432 Gorzyce (4)
  100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy:
  „Prometeusz” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice
  Uzasadnienie:
  Podstawa prawna: art. 89. ust.1 pkt 2
  Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego (wyceny pozycji wraz z cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji w oparciu o przekazany wraz ze specyfikacją przedmiar robót) wymaganego przez zamawiającego w SIWZ, będącego jednocześnie elementem oferty – powoduje, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
  Zamawiający w SIWZ określił, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Brak w ofercie kosztorysów musi skutkować koniecznością odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej wymaganiom specyfikacji. Braku tego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p., gdyż kosztorys ofertowy nie zalicza się do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p.
  Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.