AktualnościInwestycje unijne

Informacja dot. projektu

Wójt Gminy Klimontów informuje, że projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów”, znalazł się na liście wybranych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ-00-26-027/15 w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu – 3 058 608,57
Wydatki kwalifikowane – 2 292 550,11
Przyznana kwota dofinansowania EFRR (PLN) – 1 834 040,09
% dofinansowania – 80

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Klimontów poprzez zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Projekt realizowany będzie na terenie aglomeracji, zgodny z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master planem. Wpisuje się w Program ochrony środowiska WŚ w priorytet Zasoby wodne i gospodarka wodna. Długość planowanej do wybudowania kanalizacji sanitarnej wynosi 2.52 km, długość planowanej do wybudowania sieci wodociągowej wynosi 1.42 km.