2016Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Gminy Klimontów)”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Gminy Klimontów)”, w którym oferty należało złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów do dnia 08.04.2016 r. do godz. 12.30, za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Część I Zamówienia:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
Cena – 40 634 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 00/100),
Cena – 80 pkt. + klauzule dodatkowe – 9,8 pkt. = 89,8 pkt
Część III Zamówienia:
PZU S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie
Zespół Sprzedaży Brokerskiej
ul. Duża 21, 25-953 Kielce
Cena – 8 586 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100),
Cena – 90 pkt + klauzule dodatkowe – 0,0 pkt = 90,0 pkt
W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Część I Zamówienia:

Nazwa wykonawcy Cena Ilość punków
za cenę
Ilość punków
za klauzule
Łącznie
PZU S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie
Zespół Sprzedaży Brokerskiej
ul. Duża 21, 25-953 Kielce
50 863,00 zł 63,91 pkt 9,2 pkt 73,11 pkt
InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
40 634,00 zł 80,00 pkt 9,8 pkt 89,80 pkt
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Biuro Regionalne w Rzeszowie
Oddział Tarnobrzeg
ul. Mickiewicza 34, 39-400 Tarnobrzeg
57 000,00 zł 57,03 pkt 10,4 pkt 67,43 pkt

Część III Zamówienia:

Nazwa wykonawcy Cena Ilość punków
za cenę
Ilość punków
za klauzule
Łącznie
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą Łodzi, ul. Gdańska 132,
Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu
ul. Szklana 60, 26-600 Radom
9 858,00 zł 78,39 pkt 0,00 pkt 78,39 pkt
PZU S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie
Zespół Sprzedaży Brokerskiej
ul. Duża 21, 25-953 Kielce
8 586,00 zł 90,00 pkt 0,00 pkt 90,00 pkt
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Radom
ul. Wolność 8, 26-600 Radom
9 945,00 zł 77,70 pkt 3,50 pkt 81,20 pkt

Ponadto informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych może być zawarta przed upływem terminów, których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy tj.: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeśli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.