2018Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne znak D.271.6.2018
z dnia 26.01.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek””
Ogłoszenie BZP nr 510424-N-2018 z dnia 26.01.2018 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
  „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc
  Zwierzyniecka 16F, 39-400 Tarnobrzeg
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Liczba
  punktów
  w kryterium
  „cena”
  Liczba
  punktów
  w kryterium
  „okres gwarancji”
  Łączna
  punktacja
  1 Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD”
  Darowski Adam
  Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
  52,95 40,00 92,95
  2 „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński
  Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin
  40,76 40,00 80,76
  3 STAL-SPAW Paweł Kuca
  ul. Przejazdowa 1, 28-200 Staszów
  54,42 40,00 94,42
  4 Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias
  ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany
  35,68 40,00 75,68
  5 Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Dudek
  ul. Żapniowska 11, 28-230 Połaniec
  52,05 40,00 92,05
  6 Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne
  „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc
  ul. Zwierzyniecka 16F, 39-400 Tarnobrzeg
  60,00 40,00 100,00
  7 Lider Konsorcjum
  „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  Partner
  Firma Ogólnobudowlana „JARKOP” Jarosław Adamczyk
  Strzegom, ul. ks. Jagiełły 48, 28-221 Osiek
  37,33 40,00 77,33
  8 Lider konsorcjum
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o. o.
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  Partner
  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  45,02 40,00 85,02
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.