Nowości

Inwestycje dla straży w 2017 roku

OSP Krobielice
Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski informuję, że Jednostka OSP Krobielice zrealizowała zadanie pn. „Dofinansowanie remontu strażnicy oraz zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostki OSP Krobielice”.
Gmina Klimontów udzieliła dotacji na kwotę 5 100,00 zł. Jednostka pozyskała środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Funduszu Ubezpieczeń na kwotę 46 566,78 zł.
Dzięki takim środkom udało się wykonać:

  • remont garażu,
  • wymiana bramy garażowej,

oraz zakupić:

  • łódź ratowniczą wraz z przyczepą TYP 750J,
  • buty specjalne i latarkę do hełmu.

Wójt Gminy Pan Marek Goździewski przeznaczył środki finansowe do remont garażu jednostki OSP Krobielice 2 082,44 zł.
W ramach remontu wykonano położenie płytek na ścianach i posadzce, montaż krat okiennych, wymiana oświetlenia.
Wykonano remont wjazdu do remizy oraz montaż barierek i bramy garażowej. Jednostka OSP Krobielice specjalizuje się między innymi w ratownictwie wodnym, nowo zakupiony sprzęt łódź ratownicza wraz z przyczepą pozwolą na bardziej profesjonalną pomoc podczas akcji ratowniczych na wodach.

OSP Klimontów
W roku 2017 Gmina Klimontów udzieliła dotacji dla jednostki OSP Klimontów w kwocie 5 000,00 zł pn. „Dofinansowanie do remontu posadzki w garażach OSP Klimontów”. Jednostka OSP Klimontów pozyskała na to zadanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotację w kwocie 15 000,00 zł. W ramach tego zadania został wykonany remont posadzki stanowisk garażowych w remizie OSP Klimontów związanych z realizacją zapewnienia gotowości operacyjnej.
W kończącym się roku jednostka OSP Klimontów zrealizowała w ramach Funduszu Sołeckiego zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatni dla strażaków w kwocie 2 532,73 zł.
Wójt Gminy Pan Marek Goździewski dofinansował remont szatni w kwocie 599,70 zł oraz zakup drzwi 648,00 zł.
Kolejne zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 to zakup mundurów na kwotę 2 498,13 zł. Na umundurowanie strażaków OSP Klimontów, Wójt Gminy wydatkował kwotę 878,95 zł.

OSP Zakrzów
Jednostka OSP Zakrzów w tym roku zrealizowała zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
Udział finansowy w ww. zadaniu:

  • Środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 6 686,33 zł,
  • Gmina Klimontów – 668,60 zł.

W ramach tego zadania zakupiono następujący sprzęt:

  • pilarka Stihl MS251,
  • ubranie specjalne UPS,
  • zestaw ratownictwa medycznego R1.

Wyżej wymieniony sprzęt pozwoli na podniesienie gotowości operacyjnej jednostek z terenu gminy.