Nowości

Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej

W dniu 24.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisał umowę na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – część 2 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie”.

Wykonawcą zadania jest P.P.H.U. „KAROCEZA” Cezary Luzak z siedzibą: Konary 42, 27-640 Klimontów.

Zakres zadania obejmuje m.in.: modernizację systemu grzewczego, instalacji c.w.u, docieplenie stropodachu, wymianę drzwi, modernizację oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej (PV).

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy: 2 386 200.00 zł.

 Podpisanie umowy na modernizację energetyczną budynku szkoły podstawowej