AktualnościOgłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

II. Określenie stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

III. Nawiązanie stosunku pracy:

 1. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Praca na stanowisku, obok pracy biurowej obejmuje również wyjazdy i prace w terenie.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. W zakresie posiadanych uprawnień nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi oraz remontami kapitalnymi.
 2. Uczestnictwo w zawieraniu umów z wykonawcami.
 3. Prowadzenie przetargów w ramach zamówień publicznych na roboty inwestycyjne i remontowe.
 4. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
 5. Odbiór i rozliczanie inwestycji gminnych.
 6. Opisywanie faktur i rachunków oraz nadzór merytoryczny inwestycji gminnych.
 7. Opracowywanie wzorów umów i przekazywanie do akceptacji radcy prawnemu.
 8. Terminowe udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 9. Terminowe sporządzanie sprawozdań.

V. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w procesie realizacji inwestycji,
  3. Wykształcenie wyższe techniczne:
   1. o jednej ze specjalności budowlanych lub
   2. wykształcenie wyższe i studia podyplomowe/kursy/szkolenia z kosztorysowania lub studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
  4. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  5. Umiejętność pracy w zespole,
  6. Odpowiedzialność za powierzone mienie,
  7. Znajomość przepisów związanych wykonywanymi zadaniami, znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
  8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  9. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. Umiejętność zarówno samodzielnego wykonywania zadań,
  2. Umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,
  3. Sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,
  4. Inne uprawnienia, dodatkowe świadectwa, certyfikaty, prawo jazdy kat. B

VI. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Zysmana 1, piętro. W budynku brak jest windy.

VII. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

VIII. Wykaz dokumentów, które należy złożyć

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy,
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
 6. posiadane referencje,
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. inwestycji (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 11. Kserokopia dowodu osobistego, (oryginał do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 12. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w terminie do dnia 16.04.2024 r. do godziny 1530. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na 3 dni przed planowaną datą rozmowy.

X. Informacje dodatkowe:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP UMiG Klimontów, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy – inż. Edward Przytuła tel. 158661100 lub 158661006.

XI. Złożonych dokumentów UMiG w Klimontowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

XII. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Klimontów. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail iod@klimontow.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
W związku z powyższym :

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusz przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także przekazywane do państw trzecich.