Ogłoszenia

Sprawozdanie za rok 2023

Realizację rzeczowo-finansowa zadań inwestycyjnych

Zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – etap II”, dla niżej wymienionych części:

 • część 1 – Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 482 004.25 zł.
 • część 2 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 2 386 200.00 zł.
 • część 3 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 602 700.00 zł.
 • część 4 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Beradzu, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 538 829.00 zł.
 • część 5 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Byszowie, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 573 673.00 zł.
 • część 6 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Konarach, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 849 200.47 zł.
 • część 7 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Nasławicach, na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 717 872.00 zł.
 • część 8 – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pokrzywiance na kwotę wykonania całego przedmiotu umowy: 786 619.00 zł.

Zakresy rzeczowe wyżej wymienionych części obejmowały wykonanie modernizacji systemów grzewczych, instalacji c.w.u., montaż pomp ciepła, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi, docieplenie podłóg na gruncie, modernizację oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznych (PV).
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w kwocie ok. 5 531 224.83 zł.
Wartość projektu ogółem 7 049 697.76 zł.

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Beradzu Termomodernizacja budynku remizy OSP w Konarach Termomodernizacja budynku remizy OSP w Nasławicach

Zadanie dot. Przebudowy i wyposażenia obiektu kultury w miejscowości Byszów.
Zakres zadania obejmował wykonanie: robót w zakresie rozbiórki, WC i łazienki, schodów wewnętrznych i prac wykończeniowych, stolarki drzwiowej, instalacji wody, kanalizacji wewnętrznej, instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiany instalacji odgromowej, utwardzenia terenu – tj. droga dojazdowa, place, chodniki, ogrodzenie i wyposażenie.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Kwota wykonania całego przedmiotu umowy: 393 589.69 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 225 515.00 zł.

Obiekt kultury w Byszowie

Zadanie pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 129 386.16 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował transport i utylizację z 82 nieruchomości – ok. 246 Mg azbestu.

Gmina Klimontów od 11.07.2023 r do 30.11.2023 r. realizowała projekt pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne” w ramach konkursu pn. „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Umowa dotacji nr 47/ROW/2023.
Celem operacji było wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno- kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 7. listopada 2023 r. Wykonawca – Firma AV Multimedia Małysz i Spółka sp. j. z Kielc dostarczyła wyposażenie do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie i Olbierzowicach. Zakupione wyposażenie pozwoli na zwiększenie aktywności i integrację mieszkańców wsi poprzez organizację różnego rodzaju cyklicznych spotkań integracyjnych mieszkańców propagujących tradycje wiejskie sołectw oraz konkursów, szkoleń i zebrań wiejskich.
Koszt operacji wyniósł 17 500.00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego 12 000.00 zł, z budżetu Gminy 5 500.00 zł.

Zadanie pn. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowano sieć LAN w UMiG Klimontów co podwyższyło bezpieczeństwo wszystkich systemów działających w urzędzie. Fizyczna infrastruktura sieciowa zgodna z obecną technologią zwiększyła przepustowość sieci, a tym samym dostępność wszystkich współdziałających ze sobą systemów oraz urządzeń. Umożliwia to bezpieczne i dynamiczne wykonywanie kopii zapasowych ze stacji roboczych i serwerów, a także pozwala na monitorowanie sieci i automatyzację procesów w niej zachodzących. Aby móc zapewnić większe bezpieczeństwo stacji roboczych w urzędzie i jednostkach podległych wymieniono najstarsze jednostki. Zakup dysków twardych do urządzenia NAS powiększyło przestrzeń dyskową w celu zapewnienia bezproblemowego wykonywania backupów, zapewniło odpowiednią przestrzeń dla zwiększającej się ilości przetwarzanych i backupowanych danych. Poprzez szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników i kierowników jednostek podległych podniesiona została świadomość użytkowników z zakresu niebezpieczeństw jakie niesie dostęp do sieci Internet, jak ich unikać, jak je rozpoznawać oraz jak im przeciwdziałać. Szkolenie z zakresu konfiguracji urządzenia UTM/firewall pozwoliło na szybką, sprawną i skuteczną zmianę jego ustawień w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa co z kolei umożliwiło wyeliminowanie co raz to nowszych zagrożeń. Wdrożenie odpowiedniej konfiguracji stacji roboczych i urządzenia dostępowego pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich urządzeń pracujących w naszym urzędzie oraz pozwoliło na wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę zdalną. Obowiązkowym elementem projektu była diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która została przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wyniki diagnozy posłużyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu. Wartość dofinansowania: 259 500.00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Zadanie pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2023 r.”, finansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
W miejscowościach Borek Klimontowski i Pokrzywianka (obręb geodezyjny Górki), posadziliśmy 26 szt. sadzonek drzew tj.: Lipa drobnolistna, Śliwa wiśniowa, Klon pospolity, Jarząb pospolity, Morwa biała, Głóg dwuszyjkowy oraz 60 szt. sadzonek krzewów tj. Budleja dawida, Irga błyszcząca, Tawuła szara, Tawuła japońska, Śnieguliczka biała.

Nasadzenia, utrzymanie zieleni

Gmina Klimontów już po raz czwarty wzięła udział w akcji „Zakupu drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, którą organizuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Projekt ma na celu zwiększenia powierzchni terenów zielonych służących jako baza pożytkowa dla pszczół i innych owadów zapylających, a także do zwiększenia powierzchni terenów rekreacyjnych służących społeczeństwu do wypoczynku i kontaktu z naturą.

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2023 r.

W ramach otrzymanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach”. Zadanie obejmuje przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne, przez dostosowanie budynku do nowej funkcji użytkowej i bezpieczeństwa użytkowania wydzielając nowe pomieszczenia wraz z robotami dodatkowymi tj. w zakresie burzenia i rozbiórki, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, robót murowych, dachu konstrukcji i pokrycia, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna, malowanie, elewacja, instalacje: wod-kan, c.o., gaz, kotłownie, instalacja elektryczna, odgromowa, wentylacja, przyłącz: wody, kanalizacji, gazu, ogrodzenie zbiorników, wiata śmietnikowa, oświetlenie, utwardzenie terenu-droga, miejsca postojowe, chodniki, podjazd, opaska, ogrodzenie, instalacja fotowoltaiczna. Powstanie 13 lokali mieszkalnych o pow. od 25,12 m2 do 53,5 m2, tj. mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia i łazienka 12 szt., 3 pokojowe + kuchnia i łazienka 1 szt.
Wartość inwestycji: 4 285 999.44 zł
Kwota wnioskowanych środków: 3 643 099.52 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to styczeń 2025 r.

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach

Zadanie typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów”, realizujemy w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 3 646 007.82 zł.
Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki sanitarnej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 178 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie kanalizacji sieciowej, roboty sanitarne, instalacje elektryczne, prace projektowe.
Nadmieniamy, ze w ramach projektu dokonano już w 2022 r. zakupu ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na kwotę 290 900.00 zł. Przewidywany koszt wykonania całego zadania to ok. 3 950 000.00 zł przy przyznanej kwocie pomocy: 3 000 000.00 zł.

Informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych w 2023 r.

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, połączonego z Zespołem Placówek Oświatowych w Klimontowie bezpiecznym ciągiem pieszym”, w ramach naboru wniosków do Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowę nowego boiska wielofunkcyjnego 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem, sceną, trybunami, strzelnicą mobilną laserową – połączonego z Zespołem Placówek Oświatowych w Klimontowie bezpiecznym ciągiem pieszym, na działce położonej w miejscowości Klimontów przy ul. Zysmana.
Przewidywana wartość inwestycji: 4 507 980.73 zł
Kwota wnioskowanych środków: 2 450 000.00 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2024 r.

„Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice” zadanie realizowane w związku z naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Realizacja projektu ma na celu stworzenie innowacyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców poprzez przebudowę istniejącego obiektu kultury w miejscowości Krobielice wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
Zakres rzeczowy zadania zakłada wykonanie kompletnych, wielobranżowych robót budowlanych obejmujących pomieszczenia tj: komunikacji, wc, natrysku, świetlicy, kuchni, schowka, pomieszczenia gospodarczego, garażu. W ramach operacji wykonane zostaną również izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, docieplenie ścian, pokrycie dachu blachą, wykonanie instalacji odgromowej, zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej, zakup wyposażenia oraz montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych, które zapewnią pokrycie minimum 50% zapotrzebowania na energię elektryczną dla modernizowanego budynku.
Kwota otrzymanego wparcia to 474 715.00 zł.

Gmina Klimontów otrzymała 1 067 435.00 zł na zrealizowanie czterech zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj:

 1. Remont więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach – dofinansowanie: 196 000.00 zł.
 2. Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach – dofinansowanie: 211 802.00 zł.
 3. Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie – dofinansowanie: 282 970.00 zł.
 4. Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich – dofinansowanie: 376 663.00 zł.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Wsparcie może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 2% wartości inwestycji, natomiast maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać 98 procent.

Gmina Klimontów otrzymała 980 000.00 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont bieżni i budowę infrastruktury towarzyszącej”, w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje:

 • budowę bieżni w zakresie: rozbiórka starej nienormowej bieżni z podkładem betonowym, obrzeżami i częściowo chodnika z kostki, poszerzenie bieżni do normatywnej – 4 tory, wyrównanie podłoża żwirem oraz nowa podbudowa betonowa, okrawężnikowanie, naprawa chodnika, nawierzchnia z poliuretanu z malowaniem linii, odwodnienie bieżni.
 • budowę muru oporowego – od ul. Zysmana w zakresie: rozbiórka ogrodzenia z desek żelbetowych, roboty ziemne, mur oporowy żelbetowy w kształcie tworzącym konstrukcję pod siedziska, montaż siedzisk z PVC dla przyjezdnych (gości) ok. 170 miejsc, ogrodzenie nowe na murze oporowym.
 • budowę oświetlenia w zakresie: prowadzenie kabla ziemnego, montaż słupów stalowych oświetleniowych boiska z naświetlaczami, telebim z podłączeniem do instalacji.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Klimontów przy ul. Zysmana 9. Przewidywany koszt ogólny zadania to 1 000 000.00 zł.

Gmina Klimontów otrzymała 1 500 000.00 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem w zaplecze, scenę, trybuny i strzelnicę w miejscowości Klimontów”, w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowę nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, zapleczem, sceną, trybunami, strzelnicą mobilną laserową – połączonego z Zespołem Placówek Oświatowych w Klimontowie (liczącym 419 uczniów), bezpiecznym ciągiem pieszym na działce położonej w miejscowości Klimontów nr ewid 267/5 przy ul. Zysmana 9 – w niżej wymienionym zakresie:

 1. Roboty ziemne, podbudowy, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe.
 2. Nawierzchnia boiska z poliuretanu.
 3. Zadaszenie.
 4. Zaplecze sanitarno-szatniowe.
 5. Instalacja elektryczna i oświetlenie hali (oświetlenie LED) wraz z przyłączami, instalacja fotowoltaiczna o mocy pokrywającej zapotrzebowanie hali.
 6. Instalacja c.o. ze źródłem energii wykorzystującym energię odnawialną tj. instalację fotowoltaiczną o mocy pokrywającej zapotrzebowanie hali na ciepło.
 7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
 8. Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączem do sieci kanalizacyjnej.
 9. Trybuny i ławki.
 10. Scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko.
 11. Strzelnica laserowa.
 12. Wyposażenie sportowe obiektu.
 13. Zagospodarowanie terenu.
 14. Tablica informacyjna.

Przewidywany koszt ogólny zadania to 4 000 000.00 zł.

Gmina Klimontów otrzymała 439 259.26 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej” realizowany w ramach modułu C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacyjne pozarządowe ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zakres projektu obejmuje: roboty ziemne i przygotowanie terenu, podbudowa + nawierzchnia, ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury, drewnianej altany, kontenera WC z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Przewidywana wartość zadania: 549 074.08 zł.

Gmina Klimontów otrzymała 3 400 000,00 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem”, w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku siłowni gminnej – w miejscowości Klimontów, gm. Klimontów, na dz. nr ew. 267/2. Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zadaszony stropodachem z przykryciem z papy termozgrzewalnej – spadek 1,5°. Powierzchnia użytkowa ok. 245,84 m2, wysokość budynku ok. 4,85 m. W budynku znajdować się będą takie pomieszczenia jak: hall, pomieszczenie socjalne, magazyn, sala treningowa, łazienka męska, przebieralnia męska, szatnia męska, wc dla niepełnosprawnych, łazienka damska, przebieralnia damska, szatnia damska, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne, komunikacje. Zakres rzeczowy prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, izolacje, ściany murowane, konstrukcję, pokrycie dachu, ślusarkę aluminiową, stolarkę drzwiową drewnianą wewnętrzną, tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, elewację, instalację wody, kanalizację sanitarną wewnętrzną, przyłącz wody, przyłącz kanalizacji, instalacje elektryczne, wentylację, instalację odgromową, utwardzenie terenu – droga dojazdowa, place, chodniki, ogrodzenie, małą architekturę, wyposażenie w instalacje OZE oraz zakup profesjonalnych urządzeń rekreacyjno-sportowych. Teren inwestycji posiada bezpieczny dostęp do istniejącego układu komunikacyjnego – drogi publicznej. Projektowany budynek dostosowany zostanie również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku odbywał się będzie za pośrednictwem pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany koszt ogólny zadania to 4 000 000.00 zł.

Wizualizacja Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem Wizualizacja Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem Wizualizacja Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem

Gmina Klimontów otrzymała 392 000.00 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowej kamienicy w Klimontowie poprzez przeprowadzenie prac budowlanych”, w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków.
Inwestycja polegała będzie na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych przy zabytkowej kamienicy, znajdującej się przy ul. Opatowskiej w Klimontowie, wpisanej do rejestru zabytków. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac budowlanych obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych, murowych, wymianę więźby dachowej, wykonanie pokrycia, wykonanie i montaż obróbek z blachy powlekanej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej oraz szereg innych prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych budynku. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytku oraz jego zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Przewidywany koszt ogólny zadania to 400 000.00 zł.

Gmina Klimontów otrzymała 360 000.00 zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”, w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

 • wymianę 45 szt. opraw sodowych na energooszczędne LED,
 • zainstalowanie zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym za pośrednictwem wiadomości SMS dla wszystkich punktów świetlnych w tym funkcjonujących już 881 szt. opraw LED. Sterowanie z poziomu aplikacji przystosowanej do sterowania urządzeniem wykonawczym zamontowanym w skrzynkach rozdzielczych (stacjach).

Zastosowane urządzenie to 4 kanałowy zegar astronomiczny z dodatkowymi 4 kanałowymi wejściami dla liczników impulsów lub zdarzeń awaryjnych.
Urządzenie może wymieniać informacje za pośrednictwem sieci LTECat-M1 lub Cat-NB1/Cat-NB2. Przewidywany koszt ogólny zadania to 450 000.00 zł.

Złożone wnioski w trakcie rozpatrywania

„Rozbudowa o piętro Przedszkola Samorządowego w Klimontowie jego doposażenia oraz prowadzenia nowych zajęć edukacyjnych”. Zakres projektu obejmuje: prace budowlane tj. roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty murowe, winda wewnętrzna, stropy, dach konstrukcja i pokrycie, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, elewacja, instalacja wody, kanalizacja wewnętrzna, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne, instalacja elektryczna – okablowanie i oprzyrządowanie, instalacja odgromowa oraz doposażenie w meble, krzesła, pomoce edukacyjne.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Klimontów poprzez rozbudowę przedszkola zapewniającego profesjonalną i wieloaspektową opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Przewidywana wartość zadania: 3 934 328.12 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 344 178.89 zł tj. 85%
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 r.
Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną

„Doposażenia OSP Zakrzów mającego na celu zwiększenie potencjału bojowego jednostki z KSRG”. Projekt zakłada się, że inwestycja uzyska 85% dofinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działania 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowy. Pozostała kwota 15% zostanie wniesiona do projektu jako wkład własny Beneficjenta. Projekt będzie polegał na doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego z napędem 4×4, zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska, motopompy pływającej, motopompy szlamowej, zakup innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia tj.: wąż tłoczny W-75, wąż tłoczny W-52, agregat 3-fazowy, wentylator oddymiający oraz zakup sprzętu wysokiej specjalizacji tj.: aparaty powietrzne z maskami oddechowymi. Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz szybsze usuwanie skutków katastrof na terenie powiatu sandomierskiego oraz Miasta i Gminy Klimontów.
Wydatki ogółem: 1 717 341.14 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 459 739.90 zł

„Doposażenie jednostki OSP Klimontów warunkiem poprawy bezpieczeństwa w Gminie Klimontów”, który zakłada się, że inwestycja uzyska 85% dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działania 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowy. Pozostała kwota 15% zostanie wniesiona do projektu jako wkład własny Beneficjenta.
Projekt będzie polegał na doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie w zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4, zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska, działka wodno-pianowego przenośnego, zakup innego sprzętu służącemu ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia tj.: ponton oraz zakup ubrania wysokiej specjalizacji tj.: wyposażenie nurka.
Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz szybsze usuwanie skutków katastrof na terenie powiatu sandomierskiego oraz Miasta i Gminy Klimontów.
Wydatki ogółem: 1 542 380.75 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 311 023.58 zł.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Klimontów złożyła 10 wniosków. W tym jeden jako inwestycja własna i 9 jako dotujący tj.:

Lp. Dane beneficjenta Nazwa inwestycji Kwota ogółem Kwota dofinansowania
1. Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1,
27-640 Klimontów
Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich. 384 350.70 376 663.00
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Goźlicach
Goźlice 51a, 27-640 Klimontów
Remont więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach. 200 000.52 196 000.00
3. Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach
Olbierzowice 35, 27-640 Klimontów
Prace konserwatorskie pięciu zabytkowych nagrobków położonych na cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach 224 754.27 220 259.00
4. Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach
Olbierzowice 35, 27-640 Klimontów
Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach. 216 125.08 211 802.00
5. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie. 288 744.96 282 970.00
6. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Konserwacja dwóch drewnianych ołtarzy bocznych z rzeźbami zakonników w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie. 312 046.08 305 805.00
7. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Prace konserwatorskie posadzki kamiennej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie. 321 399.00 314 971.00
8. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Konserwacja drewnianego wystroju kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka oraz klasztoru podominikańskiego w Klimontowie. 931 257.60 912 632.00
9. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Konserwacja malowideł ściennych w sali bibliotecznej, korytarzach parteru oraz skarbczyka klasztoru podominikańskiego w Klimontowie. 699 387.84 685 400.00
10. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, przeciwwłamaniowego i monitoringu w Kościele pw. NMP i św. Jacka i klasztorze w Klimontowie 200 000.00 196 000.00
RAZEM: 3 778 066.05 3 702 502.00

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

„Budowa wodociągu w Borku, Byszówce, Kępiu łącznika w Beradzu, modernizacja pompowni wody z budowa zbiornika wody w Grabinie, monitoring sieci wodociągowej”.
Koszt całości zadania – 8 140 480.83 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 7 733 456.79 zł (95%) oraz wkład własny budżet gminy 407 024.04 zł (5%). Termin zakończenia realizacji zadania 30.04.2024 roku. Zadanie realizowane w trzech częściach:

 • Część I „Budowa wodociągu w Borku, Byszówce, Kępie, Klimontów, Szymanowice Dolne gmina Klimontów, budowa łącznika sieci wodociągowej Beradz-Grabina”.
  Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o. o. ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów
  Koszt zadania 5 421 565.83 zł,
 • Część II „Modernizacja pompowni sieciowej wody i budowy zbiorników wody w Grabinie”
  Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MODERN” Damian Świątek ul. 1 Maja 1F, 28-131 Solec Zdrój
  Koszt zadania 1 637 745.00 zł,
 • Część III „Sektoryzacja i monitoring sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów”
  Wykonawca zadania: „ZŁOTE RUNO” sp. z o. o. ul. Ignacego Krasickiego 24A, 02-611 Warszawa
  Koszt zadania 1 081 170.00 zł.

„Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy z rozbiórką budynku garażowego, rozbudowa budynku remizy OSP w Klimontowie”. Koszt całości zadania 1 048 055.97 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 850 000.00 zł (81.10%) oraz wkład własny z budżetu gminy – 198 055.97 zł (18.90%). Termin zakończenia realizacji zadania 30.04.2024 roku. Zadanie realizowane w dwóch częściach:

 • Część I „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy z rozbiórką budynku garażowego”
  Wykonawca zadania: PZ-Budowa Patrycja Żyła ul. Hugona Kołłątaja 6/22, 28-200 Staszów
  Koszt zadania: 412 388.12 zł.
 • Część II „Rozbudowa budynku remizy OSP w Klimontowie”
  Wykonawca zadania P.P.H.U. „KAROCEZA” Cezary Luzak, Konary 42, 27-640 Klimontów
  Koszt zadania: 635 657.85 zł.

Realizacja zadań z zakresu uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów
Zamontowano 25 szt. opraw LED, podwieszono 1277 m przewodu – koszt 125 892.00 zł. Zamontowano oprawy LED w następujących miejscowościach: Adamczowice (1), Goźlice (2), Góry Pęchowskie (1), Konary (4),Krobielice (1),Nasławice (3), Nawodzice (2), Ossolin (2), Pokrzywianka (1),Przybysławice (4), Zakrzów (4).

Opracowano projekty na realizacje niżej wymienionych zadań:

 1. Budowa budynku garażowego z blachy profilowanej dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na działce o nr ewid.271.
  Koszt opracowania projektowego: 3 600.00 zł
 2. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów ul. Partyzantów”
  Koszt opracowania projektowego: 29 900.00 zł
 3. Projekt uzupełniającego odcinka sieci wodociągowej z modernizowaną pompownią wody w Grabinie”
  Koszt opracowania projektowego 27 500.00 zł

Opracowania projektowe w trakcie:

 1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów”
 2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kroblice i Adamczowice gmina Klimontów”
 3. „Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PE DN 160, PE DN 125 i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów”

Informacje

Informujemy, że w wyremontowanych pomieszczeniach budynków położonych w miejscowościach Klimontów, Ossolin, Byszów, które zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powstały Obiekty Kultury, w których obecnie realizowane są inicjatywy społeczne w formie zajęć. W Obiekcie Kultury w miejscowości Klimontów realizowane są zajęcia: plastyczne, rękodzielnicze, innowacyjne warsztaty zielarskie powstał również klub miłośników gier stolikowych, puzzli, klocków Lego, klub seniora. W Obiekcie Kultury w miejscowości Ossolin realizowane są zajęcia: plastyczne, rękodzielnicze powstał również klub seniora.
W Obiekcie Kultury w miejscowości Byszów realizowane są zajęcia: sportowo rekreacyjne, plastyczne i rękodzielnicze, Akademia fotografii oraz warsztaty mające na celu przypominać szczególnie młodym ludziom o tragicznych losach naszego narodu na wschodzie, przygotowanie wystawy fotograficznej przedstawiającej ciekawe miejsca i wydarzenia sołectwa.

Zajęcia w Obiekcie Kultury Stara Mleczarnia

Zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów prowadzone przez opiekunów obiektów. Zachęcamy do korzystania z stworzonych miejsc, w których możemy rozwijać swoje pasje, dzieci mogą odrabiać lekcje szkolne oraz możemy zgłaszać swoje propozycje zajęć. Naszym celem jest prowadzenie zajęć rozwijających ćwiczenie prostego i logicznego myślenia, pomoc w rozwijaniu umiejętności planowania i rozwiązywania problemów.
W celach informacyjnych prosimy się kontaktować z opiekunami obiektów a wszelkie informacje dotyczące działalności obiektów umieszczamy na serwisie społecznościowym FB Miasto i Gmina Klimontów.

Gmina Klimontów partycypowała finansowo w kwocie 50 000.00 zł w dofinansowaniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Goźlicach wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2023 – w kwocie 180 000.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Goźlice, kościół pw. NMP (XII w): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania oraz orynnowania na nowe z blachy miedzianej. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2023 r. to remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachowej dachu kaplicy i zakrystii na kwotę ogółem 242 858.60 zł. Był to już III etap prac przy zabytku.

Gospodarka gruntami, komunalizacji mienia i planowania przestrzennego, utrzymanie czystości i porządku w Gminie.

Nabyto grunty w drodze umów cywilnoprawnych w celu uregulowania stanu prawnego:

 • nieruchomość zajęta na studnię pomiarową w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice” działka o pow. 0.0029 ha położona w miejscowości Górki,
 • nieruchomości zajęte na przepompownię ścieków w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adamczowice i ul. Partyzantów” działki o łącznej pow. 0.0231 ha położone w miejscowości Adamczowice.

Wypłacono odszkodowania za grunty wywłaszczone przejęte w celu budowy i rozbudowy dróg gminnych: Borek Klimontowski-Kępie-Byszów, Zakrzów-Gilówka, ul. s. Heleny Herman, Szymanowice Górne przez wieś, Nowa Wieś-Julianów o łącznej powierzchni 2.5814 ha – łączna kwota odszkodowania 728 604.00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli:

Droga Obręb powierzchnia kwota odszkodowania
Borek Klimontowski-Kępie-Byszów Kępie, Byszów 1.4830 ha 242 120.00 zł
Zakrzów-Gilówka Zakrzów 0.4654 ha 125 509.00 zł
ul. s. Heleny Herman   Klimontów 0.0471 ha 47 617.00 zł
Szymanowice Górne przez Wieś Klimontów, Szymanowice Górne 0.3323 ha 240 580.00 zł
Nowa Wieś-Julianów Nowa Wieś 0.2536 ha 62 778.00 zł
Razem 2.5814 ha 728 604.00 zł

Sprostowano oznaczenia nieruchomości w Księgach Wieczystych za grunty przejęte pod drogi w miejscowości Zakrzów, Pęchów, część Klimontowa.

Wydano 40 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydano 150 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Transport Publiczny

 • Zrealizowano projekt transport użyteczności publicznej w ramach podpisanej umowy z Wojewodą FRPA 13/2023 na dofinansowanie w kwocie 203 688.00 zł
 • Wydano 12 zaświadczeń na transport użyteczności publicznej „Białe plamy”
 • Realizacja transportu użyteczności publicznej na 6 trasach komunikacyjnych:
  • linia komunikacyjna nr 1:
   Klimontów-Płaczkowice przez Pokrzywianka Beradz
  • linia komunikacyjna nr 2:
   Klimontów, Adamczowice, Dziewków, Wegrce Szlacheckie, Nasławice, Krobielice, Ossolin, Wilkowice, Goźlice, Grabina, Zakrzów, Śniekozy, Pęchów, Klimontów
  • linia komunikacyjna nr 3:
   Klimontów, przez Górki, Nowa Wieś, Olbierzowice, Ułanowice, Konary, Kolonia Konary, Pokrzywianka, Górki, Klimontów
  • linia komunikacyjna nr 4:
   Klimontów, Byszówka, Borek, Kępie, Borek, Byszówka, Klimontów
  • linia komunikacyjna nr 5:
   Klimontów-Byszów, przez Adamczowice, Przybysławice
  • linia komunikacyjna nr 6:
   Klimontów, przez Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, Nawodzice, Rybnica, Rybnica przez wieś, Nawodzice, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Klimontów

Transport realizowany z projektu współrealizowanego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi przez Wojewodę świętokrzyskiego. Projekt realizowany od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Transport odbywał się od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi ustawowo.

Gospodarka nieczystościami ciekłymi
Przyjęcie zgłoszeń zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej z miejscowości nieposiadających podłączenia do kanalizacji.
Poinformowano 219 gospodarstw w sprawie zgłoszenia szamba lub przydomowej oczyszczalni oraz kontrola posiadania umowy z upoważnionym podmiotem i opłaconej fv za wywóz w roku 2023.

Miejscowość Zgłoszenia
szamba
Zgłoszenia
przydomowa
oczyszczalnia
Adamczowice 34  
Beradz 15  
Borek Klimontowski 24  
Byszów 39 4
Byszówka 14  
Dziewków 9  
Górki 3  
Goźlice 62  
Góry Pęchowskie 12 2
Grabina 17 3
Pęchowiec 10 4
Kępie 14  
Klimontów 14  
Konary 44  
Konary-Kolonia 34  
Krobielice 31 8
Kroblice Pęchowskie 16 2
Nasławice 29 2
Nawodzice 105 8
Nowa Wieś 70 2
Olbierzowice 20  
Ossolin 24 5
Pęchów 74 2
Płaczkowice 7  
Pokrzywianka 32  
Rybnica 17  
Przybysławice 25  
Rogacz 21  
Szymanowice Dolne 37  
Szymanowice Górne 20 2
Śniekozy 10  
Ułanowice 42 2
Węgrce Szlacheckie 16 2
Wilkowice 22  
Zakrzów 39  
Razem 1002 48

Inwestycje drogowe zakończone/rozpoczęte w 2023 r.

L.p. Nazwa zadania Długość [m] Wkład
Gminy
[zł]
Dofinansowanie*
[zł]
Wartość
inwestycji
ogółem [zł]
1 Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów 2 049.00 4 613.00 2 273 693.00 2 278 306.00
2 Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz-Byszówka 1 090.00 5 540.50 1 875 519.00 1 881 059.50
3 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śniekozy dz. nr ewid. 142 107.00 44 972.24 25 000.00 69 972.24
4 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś 800.00 128 040.71 502 468.00 630 508.71
5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Górne 273.00 33 264.46 129 736.00 163 000.46
6 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszów 875.00 157 237.83 618 253.00 775 490.83
7 Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. s. H. Herman 72.00 7 087.50 403 540.00 410 627.50
8 Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne-Kamień 818.00 2 362.50 1 234 943.00 1 237 305.50
9 Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy 1 809.00 8 996.08 4 940 000.00 4 948 996.08
10 „Rozbudowa drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”” 997.00 499 894.37 1 166 419.00 1 666 313.37
11 Remont ul. Sandomierskiej w Klimontowie 272.00 99 083.95 1 244 156.00 1 343 239.95
12 Remont ul. Nikisiołka w Klimontowie 103.00 0.00 302 389.84 302 389.84
13 Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. s. H. Herman – dojazd do kolegiaty 88.00 0.00 916 651.76 916 651.76
14 Budowa drogi gminnej Konary Kolonia-Łazy 846.00 3 765.00 1 374 034.24 1 377 799.24
15 Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Nowa Wieś 633.00 2 817.00 573 116.53 575 933.53
16 Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica 300.00 1 338.00 604 326.80 605 664.80
17 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 316 w miejscowości Goźlice 40.00 3 526.00 1 099 458.29 1 102 984.29
18 Przebudowa drogi gminnej Nr 331046T Nasławice-Jugoszów od km 0+900 do km 1+244 w miejscowości Nasławice 344.00
19 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 202 w miejscowości Nasławice 181.00
20 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziewków 232.00
21 Przebudowa drogi gminnej nr 331017T Nawodzice przez wieś 341.00 1 517.00 1 547 916.50 1 549 433.50
22 Rozbudowa ul. Ogrodowej w Klimontowie 201.00 894.00 216 965.83 217 859.83
23 Remont drogi gminnej ul. Krakowskiej w Klimontowie 97.00 432.00 65 601.44 66 033.44
24 Remont drogi gminnej nr 331059T ul. Strażackiej w Klimontowie 72.00 320.00 47 656.35 47 976.35
25 Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000 do km 578 578.00 2 572.00 284 171.88 286 743.88
26 Rozbudowa drogi gminnej nr 331093T Olbierzowice – Pełczyce w miejscowości Olbierzowice 468.00 2 084.00 550 693.53 552 777.53
27 Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice-Wólka Gieraszowska 1 131.00 5 035.00 782 799.97 787 834.97
  RAZEM 14 817.00 1 015 393.14 22 779 509.96 23 794 903.10

*) – dofinansowanie z Budżetu Państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, PROW 2014-2020, budżetu Województwa Świętokrzyskiego

Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. s. H. Herman 07.2 Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy

Realizacja Funduszy sołeckich
Zakup materiałów do ubrania figurki w miejscowości Szymanowice Dolne za kwotę 600.00 zł
Zakup toalety przenośnej dla miejscowości Kroblice Pęchowskie 3 567.00 zł
Dofinansowano do zakupu barierki dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły w Konarach 2 999.99 zł.

Zabytki
Sporządzone zostały 2 umowy dotacji na zabytki na kwotę:

 1. 50 000 zł dla Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie.
 2. 50 000 zł dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goźlicach.

Remonty mienia gminnego
Wykonano remont i malowanie dachu na budynku mieszkalnego w Klimontowie przy ul Kościelnej. Kwota za wykonanie zlecenia to 7 380.00 zł brutto.

W ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” Gmina Klimontów w roku 2023 przyjęła 35 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2 079 783.15 zł. W 2023 r. przyjęto 23 wnioski o płatność na łączną kwotę 501 712.69 zł.

W roku 2023 r. Gmina zakończyła sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów. Gmina przeznaczyła dla mieszkańców 930.5 tony węgla.

Nadzór nad miejscami pochówku
Sporządzone zostały karty obiektów Cmentarnictwa wojskowego.
Otrzymano dotacje w kwocie 30 000 zł na potrzeby mogił wojskowych na terenie Gminy Klimontów.
W zakresie cmentarnictwa wojskowego:

 1. przejęto od Powiatu Sandomierskiego działki w miejscowości Adamczowice i Przybysławice, na których znajduje się cmentarz wojskowy z lat 1914-1915,
 2. nasadzono krzewy ozdobne na mogile w lesie w Beradzu, przy pomniku w Klimontowie koło kościoła oraz przy pomniku na Rybnicy,
 3. rozebrano i wykonano ogrodzenia z drewnianych elementów przy 2 mogiłach wojskowych w lesie w Beradzu,
 4. naprawiono elementy na cmentarzu 3 w Beradzu oraz rozebrano ogrodzenie na cmentarzu w Płaczkowicach w polu,
 5. wykonano prace na wszystkich mogiłach w miejscowościach:
  • Goźlice przy cmentarzu i na cmentarzu,
  • Klimontów na cmentarzu na 7 mogiłach,
  • Olbierzowice na cmentarzu 3 mogiły,
  • Rybnica 2 obiekty,
  • Płaczkowice w lesie i Płaczkowice w polu,
  • Góry Pęchowskie,
  • Beradz 3 kwatery.
 6. Ustawiono kierunkowskaz do mogiły Płaczkowice w polu.
 7. Planowane jest doczyszczenie ogrodzeń w Goźlicach oraz na 3 kwaterach w Klimontowie.
Mogiła w lesie w Beradz II Pomnik Ksawerego Bartkowskiego w Olbierzowicach Cmentarz wojenny w Goźlicach

Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Utrzymanie zieleni na obiektach komunalnych – dokonanie zakupów paliwa, nawozów do roślin, kwiatów na potrzeby obiektów komunalnych.

W ramach współpracy Urzędu Miasta i Gminy Klimontów z Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu w 2023 r.

 • przyjęto na staż – 3 osoby
 • zatrudniono w ramach grup robót publicznych – 11 osób

Opłaty oraz zezwolenia za alkohol
Wydano 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na wniosek przedsiębiorcy wygaszono 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sporządzona została analiza Gminy w zakresie spraw dotyczących OPS, Policji, Punktu Pomocy celem sporządzenia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Klimontowie na rok 2023 wraz z planem finansowym do akceptacji GKRPAiN.

Wysłanie 62 wezwań do Punktu dla osób nadużywających alkohol.

W ramach telefonu zaufania 6 spraw skierowano do ośrodka do spraw uzależnień dla młodzieży w Kielcach oraz umawiano 3 spotkania w punkcie pomocy psychologicznej w Sandomierzu.

Zorganizowano profilaktyczne mikołajki dla ponad 900 dzieci w żłobkach, szkołach i przedszkolach na terenie Gminy.

Zadania zrealizowane na stadionie sportowym

„Remont i modernizacja bieżni okrężnej o długości 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie” – 1 027 074.43 zł.

 • Przewidywana końcowa wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: 1 027 074.43 zł
 • Wartość wydatków poniesionych dotychczas: 1 027 074.43 zł
 • Budżet Gminy Klimontów: 598 374.43 zł
 • Kwota wydatkowana ze środków FRKF: 428 700.00 zł

W ramach umowy nr 3/2023 PG.426.15.2022 z dnia 25.05.2023 r. nie objętych umową podstawową nr 01/2022 z dnia 11.10.2022 r. z Wykonawcą „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Lipowa 1, 41-923 Bytom o realizację zadania pn.: „Remont i modernizacja bieżni okrężnej o długości 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie” wykonano roboty uzupełniające – 157 146.30 zł.

„Wyrównanie płyty boiska na stadionie miejskim w Klimontowie” – 99 999.00 zł.

Rozliczono zadanie w zakresie odwodnienia (drenażu) gruntu przy bieżni w Klimontowie zgodnie z umową nr 2/2023 PG.426.15.2023 z dnia 25.05.2023 r. zgodnie z protokołem odbioru zadania z dnia 05.06.2023 r. – 40 000.00 zł.

Remont i modernizacja biezni okreznej o dlugosci 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie Remont i modernizacja biezni okreznej o dlugosci 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie
OSP Nazwa zadania – dotacja Kwota UMiG Inne źródła finansowania zadania
OSP Klimontów KSRG Dofinansowanie do zakupu sprężarki przenośnej dla jednostki OSP Klimontów 5 000.00 Fundacja Orlen – 10 000.00
środki własne OSP 1 000.00
Dofinansowanie do realizacji dotacji MDP dla jednostki OSP Klimontów: drukarka – 1 szt., 1 000.00 Skarb Państwa, KG PSP w Warszawie – 2 500.00
Dofinansowanie do realizacji dotacji KSRG dla jednostki OSP Klimontów: zakupu sprzętu 4 000.00 Skarb Państwa, KG PSP w Warszawie – 6 400.00
środki własne 600.00.
Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Klimontów 2 000.00 WFOŚiGW w Kielcach – 3 700,00
NFOŚiGW w Warszawie – 6 300.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego w ramach realizacji zadania FUSR dla jednostki OSP Klimontów 1 500.00 FUSR Warszawa – 5 000.00
Środki własne – 400.00
OSP Konary KSRG Dofinansowanie do realizacji dotacji KSRG dla jednostki w OSP Konary. Zakup doposażenia 1 000.00 KG PSP w Warszawie dotacje KSRG – 2 400.00
Dofinansowanie do realizacji dotacji MDP dla jednostki w OSP Konarach zakup umundurowania roboczego 500.00 Skarb Państwa, KG PSP w Warszawie – 2 500.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki w OSP Konary 1 000.00
OSP Krobielice KSRG Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla jednostki OSP Krobielice: buty specjalne VW RED 1 000.00
Dofinansowanie do zakupu poduszki pneumatycznej dla jednostki OSP Krobielice 1 650.00 KSRG – 3 250.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu do prowadzenia nauki w procesie szkolenia MDP z jednostki OSP Krobielice 500.00
Dofinansowanie do zakupu ubrań koszarowych (4 częściowych) dla jednostki OSP Krobielice 850.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego w ramach realizacji zadania z FUSR dla jednostki OSP Krobielice 1 000.00 FUSR Warszawa – 3 400.00
Środki własne – 280.00
Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Krobielice: samochód pożarniczy Renault Master 155 747.50 NFOŚiGW w Warszawie – 186 152.50
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – 30 000.00
Rada Powiatu Sandomierskiego – 20 000.00
OSP Zakrzów KSRG Dofinansowanie do remontu posadzki w pomieszczeniach garażowych w remizie OSP Zakrzów 2 600.00 MSWi A – 2 400.00
Środki własne OSP – 2 000.00
Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych dla jednostki OSP Zakrzów 1 000.00 WFOŚiGW w Kielcach – 10 000.00
Dofinansowanie do zakupu pilarki spalinowej do stali i betonu dla jednostki OSP Zakrzów 800.00 FUSR Warszawa – 5 000.00
Dofinansowanie do zakupu rozpieracza kolumnowego dla jednostki OSP Zakrzów 2 800.00 MSWiA – 11 000.00
OSP Goźlice Dofinansowanie do realizacji dotacji MDP dla jednostki OSP Goźlice zakup umundurowania roboczego 500.00 MSWiA – 2 500.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego w ramach realizacji zadania z FSUSR dla jednostki OSP Goźlice: pożarniczy wąż ssawny, aparat powietrzny M-1 z maską i sygnalizatorem 1 500.00 FUSR Warszawa – 5 000.00
Środki własne – 545.00
Dofinansowanie do realizacji dotacji MSWiA dla jednostki OSP Goźlice: zakup pompy zanurzeniowej 1 000.00 MSWiA – 3 500.00
Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Goźlice 1 000.00 WFOŚiGW w Kielcach – 3 700.00
NFOŚiGW w Warszawie – 6 300.00
OSP Nawodzice Dofinansowanie do realizacji dotacji z WFOŚiGW dla jednostki OSP Nawodzice: aparat powietrzny – 2 szt. 1 000.00 WFOŚiGW w Kielcach – 3 700.00
NFOŚiGW w Warszawie – 6 300.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego w ramach realizacji zadania z FUSR dla jednostki OSP Nawodzice: piła do cięcia stali i betonu z tarczami 1 000.00 FUSR Warszawa – 2 200.00
Środki własne – 200.00
OSP Szymanowice Dolne Dofinansowanie do zakupu umundurowanie dla jednostki OSP Szymanowice Dolne: ubranie koszarowe 3 częściowe – 3 szt. 1 000.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego w ramach realizacji zadania FSUR dla jednostki OSP Szymanowice Dolne: motopompa pływająca Niagara, agregat prądotwórczy 1 500.00 FUSR Warszawa – 5 000.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla MDP OSP Szymanowice Dolne. 500.00 Skarb Państwa, KG PSP w Warszawie – 2 500.00
OSP Wilkowice-Ossolin Dofinansowanie do realizacji dotacji WFOŚiGW dla jednostki OSP Wilkowice-Ossolin. Zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania 1 000.00 WFOŚiGW w Kielcach – 3 700.00
NFOŚiGW w Warszawie – 6 300.00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowanie w ramach realizacji zadania z FUSR dla jednostki OSP Wilkowice-Ossolin: piła do cięcia stali i betonu z tarczami, drabina nasadkowa 1 000.00 FUSR Warszawa – 5 000.00
Środki własne – 100.00

Realizacja zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska

Ochrona przyrody
W zakresie ochrony przyrody, działając na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1336 ze zm.) przyjęto 70 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych do których urząd nie wniósł sprzeciwu oraz wydano 2 pozytywne decyzje na usunięcie drzew dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i 1 dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu.
W związku z art. 90 ww. ustawy złożono do Starosty Sandomierskiego 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność gminy w obrębie Goźlice i Klimontów.
Na gruntach gminnych w miejscowości Klimontów (stadion) dokonano nasadzeń zastępczych drzew gatunek lipa drobnolistna w ilości 34 szt. Koszt realizacji zadania wyniósł 38 360.00 zł.

Ochrona zwierząt – Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2023 poz. 1580) opracowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przyjęty przez Radę Miejską w Klimontowie uchwałą Nr LVII/426/2023. Na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 60 000.00 zł z czego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60 799.00 zł.
Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Klimontów, zgodnie z uchwałą były odławiane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmku prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole, Jarosław Kołodziejczyk 32-600 Oświęcim ul. Garbarska 10. Zgłoszono i przekazano do schroniska 20 psów na kwotę 50 000.00 zł.
W celu ograniczenia populacji zwierząt realizowano akcję zachęcającą właścicieli psów/kotów do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji. Z darmowego wykonania zabiegu skorzystało 48 właścicieli zwierząt. Koszt zadania – 9 940.00 zł.
Dokarmianie zwierząt bezdomnych wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie. Koszt zakupu karmy 859.00 zł.

Łowiectwo
Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podano do publicznej wiadomości obwieszczenia o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego. Uzgodniono roczny plan polowań zbiorowych dla kół łowieckich działających na obszarze gminy. Informowano rolników o zgłaszaniu do Kół łowieckich wystąpienie szkody łowieckiej spowodowanej przez zwierzęta łowne.

Ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2023 poz. 1094 ze zm.) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na:

 1. Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17/2, 18/2, 19/2 obręb Borek Klimontowski.
 2. Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105, 105, 106 obręb Kępie.

Rolnictwo
Na terenie Gminy Klimontów lokalnie wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne:

 • Przymrozki wiosenne w dniu 09.05.2023 r. Gminna Komisja przeprowadziła lustrację w gospodarstwach rolnych na terenie 26 sołectw. Szkody wystąpiły w 114 gospodarstwach na łącznej powierzchni 400.73 ha.
 • Grad w dniu 18.06.2023 r. Gminna Komisja przeprowadziła lustrację w gospodarstwach rolnych na terenie 13 sołectw. Szkody wystąpiły w 141 gospodarstwach na łącznej powierzchni 369.26 ha.

Program usuwania azbestu
Od 112 beneficjentów Działania A1.4.21 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ,,Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych przyjęto zgłoszenia na odbiór i utylizację azbestu w ilości 32 364 m2 tj. 485 Mg
W ramach umowy dotacji z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” pod nazwa Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów” do dnia 27.10.2023 r. usunięto odpady zawierające azbest, które zalegały na 78 posesjach w ilości 16 400 m2 tj. 246 Mg. Prace polegały na transporcie, zdeponowaniu i ich unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów.
Koszt całkowity wykonania zaplanowanego zakresu prac zamknął się kwotą 129 386.16 zł. Kwota dotacji: 129 386.16 zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Kwotę dotacji stanowiły środki WFOŚiGW w Kielcach – 64 693.08 zł i NFOŚiGW w Warszawie 64 693.08 zł po 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Dokonywano okresowej weryfikacji i aktualizacji bazy azbestowej.

Dane zagregowane w bazie azbestowej dla Gminy Klimontów na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela (masa wszystkich wyrobów w kg)

Zinwentaryzowane Unieszkodliwione Pozostały do unieszkodliwienia
Razem osoby fizyczne osoby prawne Razem osoby fizyczne osoby prawne Razem osoby fizyczne osoby prawne
7 713 489 7 661 569 51 920 1 597 108 1 579 408 17 700 6 116 381 6 082 161 34 220