Przetargi

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów nr 42/2023 z dnia 04.08.2023 r. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.)

Oznaczenie nieruchomości Nr ewid., obręb Nr 185/2, Olbierzowice
Nr KW KI1S/00054452/9
Powierzchnia Ogółem: 0.72 ha, przeznaczona do dzierżawy: 0.50 ha
Przeznaczenie nieruchomości Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty MPZP, natomiast zgodnie ze Studium tereny upraw polowych „RP”
Opis nieruchomości Nieruchomość położona w centrum obrębu Olbierzowice, w bliskim sąsiedztwie zabudowań, sposób użytkowania – grunt orny.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i zasady aktualizacji czynszu 426.00 zł (słownie czterysta dwadzieścia sześć złotych). Aktualizacja opłat raz w roku.
Termin płatności Do 31 grudnia każdego roku
Okres dzierżawy nieruchomości Czas nieoznaczony
Termin zagospodarowania Od zawarcia umowy
Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawieniu Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej „Echo Dnia” na okres 21 dni t.j. od 08.08.2023 r. do 29.08.2023 r. a także na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Olbierzowice. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344) nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (tj 15.09.2023 r.).

Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie pokój nr 7, tel. 158661100