Obwieszczenia

Obwieszczenie

Klimontów, 2018.01.29
PG.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

Wójt Gminy Klimontów

Zawiadamia że na wniosek Gminy Klimontów w Klimontowie, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 reprezentowanej przez pełnomocnika mgr inż. Przemysława Janika w dniu 2018.01.24 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. projektowana sieć i przyłącza wodociągowe – J. ewid. 260903-2 Klimontów, Obręb: 0035 Zakrzów, 0031 Śniekozy, 0007 Goźlice, 0034 Wilkowice, 0021 Ossolin (wykaz działek przez, które przebiega planowana inwestycja stanowi załącznik nr 1 do Obwieszczenia).

Zgodnie z art. 10 §1 kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontów, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godzinach 730 – 1430.

Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa publiczne obwieszczenie niniejszego pisma nastąpiło w dniu 2018.01.29 na tablicy ogłoszeń: tut. organu oraz na stronie BIP.

Po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc os dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w (pod wyżej wskazanym adresem).

Wgląd a akta sprawy nie jest obowiązkowy

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Stosownie do art. 28 kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, a w szczególności inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Wójta Gminy znak: PG.6733.1.2018
z dnia 2018.01.29 – wykaz działek przez, które przebiega planowana inwestycja

Obręb 0034 Wilkowice:
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 135, 136, 137, 138, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 217, 223, 225, 226, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 88/2, 90/2

Obręb 0021 Ossolin:
4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 28, 97, 98, 100, 104, 105, 106, 119, 123, 125, 131, 192, 197, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 215, 93/1, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 99/1, 99/2, 1/1, 13/1, 13/2, 3/1, 3/2, 22/3, 23/3, 27/3, 22/4, 23/4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 12/3, 102/1, 102/3, 102/4, 102/5, 122/2, 127/1, 127/3, 127/4, 145/3

Obręb 0035 Zakrzów:
201/1, 203/1, 204, 205, 222, 329/1, 335, 336, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358

Obręb 0031 Śniekozy:
59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 83, 84, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 109, 113, 115, 118, 121, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 185, 186, 187, 189, 195, 197, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 215, 217, 218, 220, 236, 63/1, 72/1, 75/1, 75/2, 82/2, 85/4, 86/1, 88/1, 88/2, 100/1, 101/1, 103/1, 104/1, 106/1, 107/1, 107/2, 108/1, 110/1, 110/2, 111/1, 112/1, 114/1, 114/2, 114/3, 116/1, 117/1, 119/1, 135/1, 136/1, 164/1, 164/2, 181/1, 183/1, 184/1, 188/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 193/3, 198/4, 214/1

Obręb 0007 Goźlice:
541, 542